man och kvinna som diskuterar

Projekt: Kvalitet och förändringsarbete i fritidshem

Detta projekt syftar till att bidra med kunskap om hur lärare i fritidshem driver kunskapsutveckling i sin egen praktik, med fokus på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun.

Fakta om projektet

Projektledare
Marianne Dahl
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Kalmar kommun
Tidsplan
2023
Ämne
Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun. Det syftar till att bidra med kunskap om hur lärare i fritidshem driver kunskapsutveckling i sin egen praktik, med fokus på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Forskningsprojektet avser att följa en förstelärares arbete (i uppdrag av kommunen) för att stärka kvaliteten i fritidshemmet och därigenom ge förutsättningar för att öka elevers måluppfyllelse på sikt. Försteläraren har i sin roll som ambulerande fritidspedagog och projektledare planerat utvecklingsarbetet i samarbete med kommunens verksamhetsutvecklare. I detta uppdrag ingår att arbeta med kommunens olika fritidshem utifrån tre valbara temaområden och på så vis leda till hållbar kompetensutveckling som stannar kvar i verksamheten.

Tre övergripande forskningsfrågor guidar studien:

  1. Hur driver lärare kunskapsutveckling i fritidshemmets praktik med fokus på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund?
  2. Vilka olika roller/positioner är möjliga att inta för en förstelärare i ett förändringsarbete?
  3. Vilka innovativa processer och kritiska incidenter kan identifieras i förändringsarbetet?

Data konstrueras inledningsvis genom samtal/intervjuer om förväntningar på projekt, uppdrag, planering och villkor med förstelärare och verksamhetsutvecklare. Vidare kommer fältanteckningar och övrig dokumentation att föras vid observation i verksamheten och under samtal mellan förstelärare och kontaktperson på fritidshemmet inför och i efterföljande reflektionssamtal av förändringsarbetet. 

Krav på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet är en omdiskuterad fråga och en del menar att det systematiska kvalitetsarbetet inte alltid leder till kvalitetsutveckling. Föreliggande studie förväntas bidra med nya insikter om hur försteläraren leder ett förändringsarbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Ett annat kunskapsbidrag är vilka innovativa processer och kritiska incidenter som kan identifieras med fokus på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vidare förväntas projektet bidra med kunskap om vad som värderas som kvalitet av lärarna för att skapa en meningsfull fritid i fritidshemmet idag.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utbildning, lärande, forskning (ULF).

Det är även en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning, samt Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.