hand med mätinstrument nerstoppat i ett av fyra provrör med bottensediment

Projekt: Långtidsuppvärmda Östersjövikar kan avslöja hur klimatförändringar påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner

Idag saknas kunskap om hur den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjöns ekosystem och akvatiska miljöer globalt. Projektets syfte är att studera och jämföra organismsamhällen i olika temperaturmiljöer för att förstå hur klimatförändringen kommer att påverka ekologiska och evolutionära processer, biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i Östersjöns kustområden.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Forsman
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, Samuel Hylander, Marcelo Ketzer, Ida Krogsgaard Svendsen, Songjun Li, Romana Salis, Emelie Nilsson, Johanna Sunde, Marcelo Ketzer, Laura Seidel
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2024
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Idag saknas kunskap om hur den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjöns ekosystem och akvatiska miljöer globalt. Kommer förändringarna att bli så omfattande att de permanentas, ett ekosystem som inte kan återgå till det vi anser normalt?

Projektets syfte är att studera och jämföra organismsamhällen i olika temperaturmiljöer för att förstå hur klimatförändringen kommer att påverka ekologiska och evolutionära processer, biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i Östersjöns kustområden. Genom att studera olika typer av organismer (bakterier och djurplankton) och kombinera nya metoder och kunskap från flera forskningsområden, kan projektet leverera ny kunskap och beskriva ett realistiskt scenario för Östersjöns framtida utveckling. Hur påverkas artsammansättningen av organismer och enskilda arters förmåga att anpassa sig vid stigande temperaturer? Kommer förändringarna att vara permanenta eller återgår de till ursprungsläget om temperaturen sjunker igen?

Tidigare forskning kring effekter av klimatförändringar i akvatiska miljöer har i huvudsak bedrivits i laboratoriemiljö, där enskilda eller ett fåtal arter exponeras för olika temperaturer under en kort tidsperiod, eller genom att i fältstudier utvärdera konsekvenserna av extrema eller avvikande väderleksförhållanden. Det är tveksamt i vilken utsträckning sådana studier kan informera om hur långsiktiga och gradvisa miljöförändringar till följd av den globala uppvärmningen kommer att påverka storskaliga, naturliga och komplexa biologiska system.

Vi kommer att studera mönster och processer i vikar som under 50 år värmts upp av kylvatten från kärnreaktorer och jämföra med opåverkade vikar. Vi kommer att arbeta längs temperaturgradienter ut från värmekällan. Långtidsobservationer och fältexperiment där sediment värms upp lokalt kommer att följas upp med laboratorieexperiment. Genom att växelvis flytta sediment och stenar med växtlighet och bakteriefilm från den uppvärmda till den opåverkade viken, kan vi studera organismers förmåga till anpassning och återhämtning. Projektet inkluderar både bakterier och djurplankton.

Den globala uppvärmningen förväntas även påverka arters utbredning och mångfald, ekosystemets produktivitet och samspelet mellan biologiska och fysiska faktorer. Det är dock oklart hur klimatförändringen kommer att påverka biodiversitetsmönster och grundläggande processer i akvatiska miljöer. Det här projektet har genom sin unika design förutsättningar att bidra med ny kunskap som kan användas för att utveckla realistiska scenarion för Östersjöns framtid.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Evolutionär ekologi, Systembiologi av mikroorganismer, Födovävsekologi och Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS), samt Kunskapsmiljö Linné Vatten.

Medarbetare