allmän projektbild

Projekt: Lärares föräldrakontakter

I projektet hade vi fokus på lärares samverkan med hemmen. Lärarstudenter tog under sin verksamhetsförlagda utbildning in vårdnadshavares förväntningar och önskemål beträffande delaktighet och inflytande.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Elisabeth Frank
Övriga projektmedlemmar
Maria Hedlin, Eva Klope
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Statens projekt Utveckling, lärande, forskning (ULF), en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, utlysning hösten 2019
Tidsplan
2021–2022
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I projektet har vi fokus på lärares samverkan med hemmen. Bakgrunden är att kontakterna med vårdnadshavare har blivit en allt viktigare del av många lärares arbete. Ett problem i sammanhanget är att skolans kontakter med föräldrar inte har betraktats som ett kompetensområde och en allmän kritik mot lärarutbildningen är att utbildningen inte förbereder de blivande lärarna för uppgiften att samverka med hemmen.

I programvärderingar men även i frågor ställda till alumner vid Linnéuniversitetet framgår att professionellt förhållningssätt gentemot föräldrar är områden som behandlats bristfälligt i utbildningen. Vår utgångspunkt är att föräldrakontakter/samverkan med hemmen är ett kompetensområde som behöver problematiseras, undersökas och utvecklas. Med projektet avser vi bidra med kunskap som efterfrågas inom lärarutbildningen.

I projektet kommer lärarstudenter att under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ta in vårdnadshavares förväntningar och önskemål beträffande delaktighet och inflytande. Detta ska studenterna göra till exempel genom att vårdnadshavare under föräldramöten får diskutera frågorna eller genom att låta vårdnadshavare fylla i en enkät.

Lärarstudenterna kommer även kontinuerligt under sin VFU att diskutera frågor som har med föräldrakontakter att göra med sina handledare. Studenterna fyller i ett reflektionsprotokoll där de antecknar dessa diskussioner. Det material som samlas in kommer att användas som underlag för samtal och handledning.

Materialet kommer även att användas som underlag vid kursutveckling (UVK-kurser), som underlag för kompetensutveckling samt som forskningsmaterial.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utveckling, lärande, forskning (ULF). Det är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Medarbetare