mamma med tonårig dotter samtalar med lärare

Projekt: Lärares gränslösa föräldrakontakter

I detta projekt undersöker vi hur lärares föräldrakontakter som arbetsmiljörisk kan förstås, hanteras och avgränsas.

Fakta om projektet

Projektnamn
Lärares gränslösa föräldrakontakter; hur en arbetsmiljörisk i lärares arbete kan hanteras och avgränsas
Projektledare
Eva Klope
Övriga projektmedlemmar
Maria Hedlin, Marina Wernholm, Ulrika Bossér
Finansiär
Afa Försäkring
Tidsplan
Jan 2023–febr 2026
Ämne
Pedagogik, utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Läraryrket är ett kvinnodominerat välfärdsyrke som förändrats från ett frisk- till riskyrke avseende arbetsrelaterad hälsa (Härenstam & Björk, 2021). Många lärare rapporterar att de har en alltför hög arbetsbelastning och svårt att få stöd i att hantera denna (Sveriges företagshälsovård 2016).

En riskfaktor i arbetsmiljön som under senare tid uppmärksammats av fackförbund och media är just lärares föräldrakontakter. Lärarfackens undersökningar visar att lärare upplever att föräldrar ställer orimliga krav och pressar dem i samband med till exempel betygssättning (Lärarförbundet 2020; Bergling 2021).

Även i traditionell media har exempel på föräldrar som försöker styra eller ifrågasätta lärares arbete rönt stor uppmärksamhet (Hanö 2021; Torstensson 2021). Däremot saknas det vetenskaplig kunskap om hur lärares föräldrakontakter som arbetsmiljörisk kan förstås, hanteras och avgränsas.

Detta projekt avser att bidra med kunskap om hur lärare och rektorer skapar och upprätthåller arbetsrelaterade gränser avseende lärares föräldrakontakter som kan utgöra ett arbetsmiljömässigt riskområde. Likaså hur denna arbetsmiljörisk kan förstås, hanteras och avgränsas i syfte att främja god arbetsrelaterad hälsa för lärare. Fokus är på lärares föräldrakontakter, men för att kontextualisera och ge en mångsidig bild av de krav och förutsättningar som omgärdar lärares föräldrakontakter kommer vi även att intervjua föräldrar, elever och rektorer.

Studiens frågeställningar är:

  1. Vilka erfarenheter har lärare och rektorer av kontakten med elevernas föräldrar?
  2. Vilka krav och förväntningar har elever och föräldrar när det gäller lärares föräldrakontakter?
  3. Vilka professionella strategier använder lärare och rektorer för att hantera föräldrakontakter som riskområde?
  4. Hur kan föräldrakontakter i skolan hanteras för att minimera risker i lärares arbetsrelaterade hälsa?

I projektet kommer vi att intervjua lärare och rektorer som arbetar på högstadiet. Vi kommer också att intervjua föräldrar och elever på högstadiet i fokusgrupper. Därtill kommer vi att göra textanalyser av det dokumenterade systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs vid de 50 grundskolor som undersöks.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare