generisk projektbild

Projekt: Ledarskap för ett hållbart arbetsliv

Vid Sjöfartshögskolan bedrivs i detta projekt forskning om hur ett hållbart ledarskap kan utvecklas i samklang med teknikutvecklingen inom sjöfarten.

Fakta om projektet

Projektledare
Carl Sandberg
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Sjöfarten kräver ett hållbart ledarskap, både i ett samtids- och i ett framtidsperspektiv. Historiskt sett har automatiseringen av manuella arbetsuppgifter haft konsekvenser för hur fartygets organisation gestaltat sig. Införandet av alltmer intelligenta transportsystem kommer troligen även det att påverka framtidens organisation och ledarskap inom sjöfarten.

Jag är intresserad av ledarskap i samtidens- och framtidens sjöfart. I ett tidigare projekt har jag studerat handelsfartygets roll som en global arbetsplats, där flera nationaliteter måste arbeta tätt tillsammans för att lösa dagliga arbetsuppgifter.

Mitt nuvarande intresse ligger i att studera ledarskap i framtidens transportsystem. Det saknas idag forskning som rör den organisatoriska utveckling som kommer att ske parallellt med att alltmer intelligenta system för sjötransporter införs. Det här projektet syftar därför till att bidra med ett sociologiskt perspektiv på ledarskap och ansvar i framtidens sjötransporter.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.