barn som gör "tummen upp"

Projekt: Lekresponsiv undervisning i förskoleklass

Målet med denna studie var att skapa ny kunskap om hur en didaktik kan utformas som förenar lek och undervisning i förskoleklassen.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Maria Magnusson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun
Finansiär
Statens projekt ULF (Utveckling, lärande, forskning), en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, utlysning hösten 2019
Tidsplan
1 aug 2020–31 dec 2022
Ämne
Pedagogik, didaktik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med denna studie är att utveckla en lekresponsiv undervisning i förskoleklassen. En av utmaningarna för nutidens förskoleklass är att utveckla strategier för mötet mellan lek och undervisning, det vill säga ett möte mellan förskolans och skolans olika traditioner.

Intresset i projektet är riktat mot följande frågeställningar:

  • Hur kan lärare/studenter i förskoleklassen bli deltagare i gemensamma lekaktiviteter för att stötta barns förståelse av ett innehåll?
  • Vad framhåller lärare/studenter som väsentligt för att möjliggöra lekresponsiv undervisning i förskoleklassen?

Teoretiskt utgår studien från utvecklingspedagogiken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008), en teori om lärande i förskolan där lek och lärande ses som integrerade, samt idéer om lekresponsiv undervisning (Pramling m fl, 2019). Data konstrueras av lärare/studenter själva, där de ingår i gemensamma utvecklande projekt med sina elever. Utifrån en kollektiv analys av data sker en transkribering som sedan följs upp vid återkommande träffar mellan lärare, studenter och forskare.

Studien avser att bidra med nya insikter och kunskaper om en didaktik som bygger på barns lek, av värde för både forskningsfältet och verksamhetsutveckling. Den grundar sig i tidigare forskningsresultat om hur förskolan kan utveckla en didaktik som är responsiv på barns lek. Se forskningsresultat i publikationen Play-Responsive Teaching in Early Childhood Education utgiven av Springer.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utveckling, lärande, forskning (ULF). Det är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Film om projektet

Lekresponsiv undervisning – fantasi och fakta flätas samman i förskoleklassen