allmän projektbild

Projekt: Leva med demens, vård och vårdsystem

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, dess tillgänglighet, samt stöd till närstående som vårdar en person med demens.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Lottie Giertz
Övriga projektmedlemmar
Emme-Li Vingare, Ulla Melin Emilsson, Linnéuniversitetet; Connie Lethin, Lunds universitet; Ingalill Rahm Hallberg, Pufendorfinstitutet (Lund)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Lunds universitet; Pufendorfinstitutet
Finansiär
Familjen Kamprads forskningsstiftelse
Tidsplan
2014–2016
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Nio kommuner i Småland deltog i studien. Förutom att undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, dess tillgänglighet, samt stöd till närstående som vårdar en person med demens undersöktes dessutom vilken utbildning personalen har för vård av personer med demens. 

Levnadsförhållande, hälsa, livskvalité m.m. för personen med demens och dennes närstående då vård sker i eget hem, respektive i särskilt boende studerades, liksom riskfaktorer för övergång från omsorg i det egna hemmet till vård i särskilt boende.  

Forskningsprojektet bestod av två delar. En del av projektet var en intervjustudie. Totalt intervjuades 145 personer med demens och deras anhöriga vid två tillfällen. Det som undersöktes var bl.a. levnadsförhållanden, hälsa, vårdtyngd, livskvalité, kostnader och upplevelse av belastning i hemmet respektive i särskilt boende. Den andra delen var en kartläggning av vård- och omsorgskedjan och de insatser som ges till personer med demenssjukdom och stödet till närstående på ett övergripande kommunalt/regionalt plan. Det var t.ex. utbudet av vård- och omsorgsinsatser, dess tillgänglighet och användandet i relation till demenssjukdomens stadier och personalens utbildning i respektive stödinsats.