människor i rörelse på en tågstation

Projekt: Liv i transit

Detta projekt handlar om livet för unga människor som har flytt vidare i så kallad "sekundär migration" efter avslag på asylansökningar i Sverige. Syftet är att analysera deras möjligheter och svårigheter i förhållande till mobilitet och etablering, genom att undersöka de resurser de erhåller och samlar under livet "i transit".

Fakta om projektet

Projektnamn
Liv i transit: En longitudinell etnografisk studie av ungdomars vidareflykt, mobilitet och etablering i Europa
Projektledare
Philip Lalander
Övriga projektmedlemmar
Torun Elsrud
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2026
Ämne
Migration, socialt arbete, sociologi (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samvällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta projekt handlar om livet för unga människor som har flytt vidare i så kallad "sekundär migration" efter avslag på asylansökningar i Sverige. Syftet är att analysera deras möjligheter och svårigheter i förhållande till mobilitet och etablering, genom att undersöka de resurser de erhåller och samlar under livet "i transit".

Projektet utmärker sig genom att det kopplar samman och utvecklar teorier om emotioner och socialt/kulturellt/ekonomiskt kapital för att analysera mobilitet och aktörskap i sårbara sammanhang, där aktörer annars ofta framställs som inaktiva offer för omständigheter. Ett uppbyggt kontaktnät genom tidigare studier och en longitudinell, fyraårig forskningsdesign skapar en unik möjlighet att fånga och analysera individuellt aktörskap och mobilitet invävt i processer över tid.

Med hjälp av kvalitativa, etnografiska metoder såsom återkommande intervjuer och deltagande observationer ska 20–25 ungdomar följas under en flerårig process genom städer, boendemiljöer, asylprocesser och eventuell etablering i ”nya” nationella och lokala sammanhang i Europa. Projektet blir analytiskt nydanande genom sitt fokus på hur ungdomarna navigerar över tid och i förhållande till strukturella begränsningar, på deras förvärv av "mobilitetskapital" genom relationer till andra för att underlätta rörlighet och etablering, och på betydelsen av emotioner för handlingsutrymme och mobilitet.

Detta projekt bygger vidare på ett tidigare projekt, Söka hopp i gränsland: En etnografisk studie av hoppets sociala dimensioner i den svenska asylmottagningskontexten. Det finns ett akut behov av forskning med innovativa metoder och analyser av den osäkerhet, handlingskraft och motstånd som följer i spåren av ett halvt decennium av utökade restriktioner i asyllagstiftning och praxis som drabbat många ungdomar som sökt asyl i Sverige.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Social work and migration och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Medarbetare