stängd dörr med lås i korridor

Projekt: Makt och tvång vid särskilda ungdomshem

Syftet med studien är att analysera omfattning och variation över tid av tvångsbefogenheter vid särskilda ungdomshem och deras koppling till organisering, målgrupp och personalens förutsättningar. Studien vill även skapa en förståelse för hur personal balanserar säkerhet och behandling.

Fakta om projektet

Projektnamn
Makt och tvång vid särskilda ungdomshem. Omfattning, variationer och förklaringar till tvångsanvändning över tid.
Projektledare
Sofia Enell
Övriga projektmedlemmar
Maria Andersson Vogel och Tove Pettersson, Stockholms universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet
Finansiär
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2024
Ämnen
Socialt arbete, kriminologi (Institutionen för socialt arbete samt Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Arbetet vid särskilda ungdomshem kan ses som ett av de mest komplexa och utmanande som socialt arbete har att erbjuda. Här placeras unga med omfattande psykosocial problematik för vilka annan vård bedöms otillräcklig och personalen har långtgående tvångsbefogenheter. Sammantaget ställer detta höga krav på verksamheten och personalens kompetens.

Granskningar har återkommande visat på allvarliga missförhållanden vid ungdomshemmen och en ökad användning av tvångsbefogenheter såsom avskiljning (isolering). Mot bakgrund av dessa missförhållanden och den ökade användningen av avskiljning (särskilt av flickor), avser vi studera användandet av tvångsbefogenheter, med fokus på de mest integritetskränkande såsom avskiljning och vård i enskildhet.

Syftet med studien är att analysera omfattning och variation över tid av tvångsbefogenheter vid särskilda ungdomshem och deras koppling till organisering, målgrupp och personalens förutsättningar, samt att skapa en förståelse för hur personal balanserar säkerhet och behandling. Studien består av två delstudier och genomförs i flera steg.

Delstudie 1 innebär en kvantitativ totalstudie av användandet av vissa tvångsbefogenheter från senaste kartläggningen (2008) fram till idag (2021). Data kommer att hämtas från SiS journalsystem gällande beslut om avskiljning, vård i enskildhet och ytlig kroppsbesiktning. Då samtliga beslut under perioden kommer att ingå, inkluderas samtliga avdelningar vid alla särskilda ungdomshem. På så sätt kan variarationer över tid samt mellan olika avdelningar och institutioner studeras.

De avdelningar som visar hög och låg användning, variation över tid samt vilka befogenheter som används vägleder urvalet av avdelningar för delstudie 2, en kvalitativ case-studie. Här sker intervjuer med avdelningspersonal och ledning samt dokumentanalys och platsbesök, för att undersöka vad som kännetecknar de utvalda avdelningarna och hur tvångsanvändningen och dess variationer över tid kan förklaras. De dokument som kommer att analyseras avser ett urval av beslutstexter och personalens journalanteckningar där händelsen som leder fram till beslut om tvångsbefogenheten beskrivs. I ett sista steg kommer data från de två delstudierna att analyseras gemensamt.

Om du varit placerad vid ett särskilt ungdomshem under perioden 2008–2021 och varit avskild, vårdats i enskildhet eller att personalen genomfört en ytlig kroppsbesiktning av dig i samband med placeringen så ingår du i studien. Viktigt för dig att veta är att forskarna inte kommer att ha tillgång till några uppgifter som gör att de kan identifiera dig.

Den planerade studien kommer att bidra med kunskap om hur vi kan förstå och förklara omfattningen av användandet av tvångsbefogenheter samt variationer över tid och bidra till att ett mer systematiskt arbete för att minska användningen av tvångsbefogenheter kan genomföras.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY).