Landskap

Projekt: Maktstrukturer och motstånd i Norrlandsromaner från 1900- och 2000-tal

Projektet behandlar ett antal svenska författare och texter som tematiserar och sammankopplar frågor om å ena sidan exploatering av naturresurser och å den andra maktutövning med avstamp i koloniala strukturer.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Nilsson Skåve
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnaeus University Centre for Concurrences and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 jan 2018 - 31 dec 2019
Ämne
Litteraturvetenskap (institutionen för film och litteratur, fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

De romaner som behandlas utspelar sig i de norra delarna av Sverige, som exempelvis Mikael Niemis Fallvatten (2012) och Per Hallströms Döda fallet (1902). Det som analyseras, ur ett kombinerat ekokritiskt och postkolonialt perspektiv, är vilka bilder av historiska skeenden - som industrialiseringens effekter i norra Sverige - som kommer till uttryck i texterna, vilka samhälleliga och mellanmänskliga maktstrukturer som manifesterar sig och hur dessa relaterar till antropocentriska respektive ekocentriska synsätt. Begreppet samtidighet är viktigt i sammanhanget, både med avseende på hur den litterära tekniken i ett specifikt verk understryker en tematik som har med maktrelationer och dess konsekvenser att göra, och på hur den intertextuella dialogen mellan olika författarskap och verk speglar större historiska linjer. Som en särskild form av samtidighet kan också parallellen mellan det som sker med naturen och det som sker med människor vid en viss tidpunkt och plats betraktas och det är just här som syntesen mellan postkolonial och ekokritisk teori blir fruktbar.