Illustration på en man i profil, som sitter i ett fönster

Projekt: Mäns akilleshäl – en fenomenologisk och sociologisk studie av prostataproblem och maskulinitet

Forskning om prostatacancer har historiskt dominerats av naturvetenskapliga och medicinska perspektiv. Men behandling och rehabilitering av prostatacancer påverkar hela människan. Om patienter inte får möjlighet att i vården fundera och prata kring manlighet blir det också förståeligt att upplevelser kring minskad självkänsla och förlorad manlig identitet, vid exempelvis erektil dysfunktion efter cancerbehandling, kan ses som irrelevanta i en klinisk process. Att integrera sexualmedicin och sociologi kan med andra ord ge nya och värdefulla insikter inom vården.

Fakta om projektet

Projektledare
Jesper Andreasson
Övriga projektmedlemmar
Cecilia Rindhagen, Linnéuniversitetet; Thomas Johansson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet; Carina Danemalm-Jägervall, Kirurgkliniken Växjö, Region Kronoberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Region Kronoberg
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2024
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Forskningsprojekt undersöker hur män (65 år och äldre) förstår och beskriver hur det är att leva med prostatacancer, och hur identitet, hälsa och välbefinnande påverkas av sjukdomen och dess behandling. Projektet fokuserar både fenomenologiska aspekter av prostatacancer – hur mäns självbild, livsstil och känsla av maskulinitet och kroppslighet påverkas över tid – och sociologiska aspekter – som rör hur maskulinitet förhandlas i sociala situationer/relationer.

Projektet bygger på fyra delstudier. I delstudie 1 intervjuas urologer med avsikt att erhålla en bild av hur prostatacancer förstås inom sjukvården. I delstudie 2 genomförs upprepade intervjuer med män som behandlas för prostatacancer, med avsikt att undersöka hur de utvecklar strategier för att hantera effekterna av behandlingen, och hur dessa påverkar deras livskvalitet. Delstudie 3 består av fokusgruppintervjuer och minnesövningar med män med prostatacancer. Delstudie 4 är metodologisk och teoretisk till sin natur och här används NVivo för att analytiskt bearbeta insamlade data (delstudie 1–3) och skapa synteser.

Projektet syftar till att bidra med väsentlig kunskap om hur äldre män hanterar sjukdom och psykisk stress. Det kommer också bidra med insikter om prostatacancerns konsekvenser för mäns hälsa, välbefinnande, sexualitet och könsidentitet. Dessutom kommer resultaten att bidra till att utveckla den sociologiska och genusvetenskapliga litteraturen om manlighet, samt förståelsen för relationen mellan fysisk och mental hälsa.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Health, Gender and Embodiment och forskarmiljön Etnografiskt forum.