Jorden

Projekt: Media som infrastruktur? En undersökning av nordisk ekomedia

De ekologiska kriser som vi står inför har fört med sig en omfattande artsdöd, katastrofala utsläpp, brist på vitala resurser och global uppvärmning. Kriserna blir synliga och begripliga genom att kommuniceras via medier av olika slag – vetenskapliga artiklar och rapporter, journalistiska reportage och tv-dokumentärer, men också skönlitteratur, film och konst. Dessa medier har en avgörande betydelse för hur människor förstår, upplever och föreställer sig de ekologiska kriserna, och därigenom även för hur de hanteras. I detta projekt undersöker vi mediers och medieringens roll i denna kommunikationsprocess och kunskapsalstring, men också deras del i krisernas uppkomst.

Fakta om projektet

Projektledare
Erik Erlanson
Övriga projektmedlemmar
Niklas Salmose, Ola Ståhl och Matilda Davidsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Norwegian University of Science and Technology och Aarhus universitet
Finansiär
NOS-HS
Tidsplan
2022–2023
Ämne
Intermedial studies, Film studies, Literary studies, Visual studies, Design, Artistic research

Mer om projektet

Media as Infrastructure? Investigating Nordic Ecomedia (MIINE) är ett ämnesöverskridande projekt som i en serie workshops samlar forskare från Centrum för intermediala och multimodala studier på Linnéuniversitetet och från NTNU i Trondheim samt från Aarhus universitet. Ytterst syftar workshopserien till att öppna nya perspektiv på mediernas och medieringens roller och betydelser i relation till de ekologiska kriser och katastrofer som har inträffat eller är på väg att drabba vår värld.

För att förstå dessa kriser och katastrofer och för att kunna möta de utmaningar som de för med sig menar vi att ett fokus på medierna, det vill säga det som står mellan exempelvis en människa och hennes omgivning, är helt avgörande. Medierna behöver analyseras både med avseende på de gränser som de sätter för förhållandet mellan människa och miljö och med avseende på vad de förmedlar om exempelvis ekologiska kriser som massutrotning och klimatförändringar.

Med medier menar vi alltså inte bara nyhetsmedia eller sociala media, utan alla de ting och tekniker som tjänar till att mediera eller kommunicera. Det kan vara en vetenskaplig rapport, men också en konstnärlig praktik eller ett litterärt verk. Medier är de medel som står oss till buds för att kommunicera med varandra och med vår omgivning – därigenom utgör de också en del av de materiella och historiska villkor som betingar vårt förhållningssätt till vår omgivning. Det är dessa två aspekter av mediernas roll och betydelse som MIINE undersöker.

Det betyder att två medieteoretiska perspektiv möts i det här projektet: ett medieekologiskt och ett intermedialt. Dessa två perspektiv har utvecklats inom ramen för skilda ämnestraditioner. Genom att kombinera dem menar vi att det är möjligt att utveckla nya teoretiska modeller som kan användas för att ge en mer prismatisk bild av mediernas funktioner och deras användbarhet i relation till samtidens ekologiska kriser.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna:

Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM)
Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS)