Projekt: Mekobalamin´s (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi. En randomiserad kontrollerad dubbelblind studie (RCT)

Projekt: Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi.

Studiens syfte är att utvärdera Mekobalamins (vitamin B12) effekt samt beskriva levda erfarenheter av smärta, hälsa, lidande och välbefinnande hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi.

Fakta om projektet

Projektledare
Carina Elmqvist
Övriga projektmedlemmar
Karin Säll Hansson, Linnéuniversitetet, Gunilla Lindqvist, Linnéuniversitetet, Kent Stening, Linnéuniversitetet, Björn Gerdle, Linköpings universitet, Jan Fohlman, Region Kronoberg, Bjarne Sörensen, Region Kronoberg, Anders Willstedt, Region Kronoberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Linköpings universitet
Finansiär
FORSS (Forskningsrådet i sydöstra Sverige)
Tidsplan
2018- 2023
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Se TV-program om projektet
Smärta i fokus - Forskningsstudie om samband mellan B12 och långvarig smärta (Öppna kanalen Växjö Jan 13, 2021)

Delta i studien

Vid Linnéuniversitetet, på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, pågår en studie rörande B12- vitaminets påverkan på smärta vid diagnosen fibromyalgi.

Vi söker kvinnor mellan 20 – 70 år med diagnostiserad fibromyalgi. Förutsättning för deltagande är att:

 • du har fått diagnosen fibromyalgi
 • du är svensktalande
 • du inte har B12-brist
 • du inte provat B12-vitamin tidigare
 • du inte äter neuroleptika (antipsykotiska medel), har Reunauds fenomen ( vita fingrar) eller har känd neuropathi (känselnedsättning)
 • du inte är gravid eller ammar
 • du inte är vegan
 • inte har känd hjärtsjukdom
 • nte har lever – eller njursjukdom

Studiens syfte är att utröna Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med fibromyalgi. I studien ingår injektion av Mekobalamin (vitamin B12) eller placebo (koksaltlösning), blodprovstagning, smärt/känseltest, ifyllande av enkäter om hur du upplever hälsa, livskvalité, smärta samt given behandling samt eventuellt intervju. Hela studien pågår i 24 veckor. Studien genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö samt på en vaccinationsmottagning i Växjö. Studien är granskad och godkänd av etikprövningsnämnd och läkemedelsverket. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Detta innebär att när studien är klar kommer inga uppgifter kunna härledas just till dig.

Vill du delta eller veta mer om studien är du välkommen att kontakta:

Karin Säll Hansson, försöksledare, leg. sjuksköterska, fil. mag, universitetsadjunkt, på mail karin.sall_hansson@lnu.se eller telefon 0470-708475

Ansvariga för studien är:

 • Carina Elmqvist, leg. sjuksköterska, Fil. dr, Docent, Linnéuniversitetet
 • Ansvarig prövare: Jan Fohlman, leg. Läkare, docent, FoU, Region Kronoberg. VaccinF.
 • Gunilla Lindqvist, leg. sjuksköterska, Fil dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Kent Stening, leg. sjuksköterska, Med dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Björn Gerdle, leg. läkare, professor, Linköpings universitet
 • Bjarne Sörensen, leg. läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö
 • Anders Willstedt, leg. läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö

Mer om projektet

Patienter med långvarig smärta, exempelvis fibromyalgismärta, upplever ofta att de får kämpa för att få den vård de anser sig har rätt till. Patienter med fibromyalgi behöver ofta inta analgetika. Ett flertal av dessa analgetika t.ex. opioider, antidepressiva, samt antiepileptika är behäftade med biverkningar såsom trötthet, påverkan på kognitionen samt risk för beroende.

I förhållande till andra mer potenta läkemedel som opioider, antidepressiva samt gabapentionider har Mekobolamin (vitamin B12) få biverkningar. Forskning har tidigare visat att vitamin B12 har effekt vid t.ex. rygg- och neuropatiska smärtor. Studien avser att undersöka effekten av Mekoblamin på kvinnor som har fibromyalgi.

Studien kommer att inkludera 40 kvinnor mellan 20-70 år. I studien studeras deltagarnas upplevelse av smärta samt genom djupintervju den levda erfarenheten smärta, hälsa, lidande, välbefinnande, livskraft och livsrytm. Detta är en randomiserad kontrollerad enkelblind studie (RCT), vilket innebär att deltagarna delas in i två grupper, där den ena gruppen får verksam substans och den andra gruppen får placebo, där deltagarna inte informeras om vilken grupp de ingår i.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård)