allmän projektbild

Projekt: Metallföroreningar i urbant odlade grönsaker

I det här projektet studerar vi några olika nyckelfaktorers betydelse för överföring av markföroreningar till urbant odlade grönsaker.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Augustsson
Övriga projektmedlemmar
Maria Lundgren, Linnéuniversitetet; Rupert Hough, James Hutton Institute, Storbritanninen; Emma Engström, Ilia Rodushkin, ALS Scandinavia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; James Hutton Institute, Storbritannien; ALS Scandinavia
Finansiär
Linnéuniversitetet, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2024
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Globalt sett så ökar idag intresset för att odla sin egen mat, och speciellt så i urbana miljöer. Även om fördelarna med stadsodling är många, är det väl känt att urbana miljöer innehåller förhöjda halter av många olika metallföroreningar. Vi vet att odling i metallförorenad jord kan leda till förhöjda koncentrationer i grödor också, men vad det betyder i termer av exponering och risker för människor som äter grönsakerna är inte klarlagt. Dessutom överförs markföroreningar inte bara till växande grödor genom rotupptag från marken. Det kan också ske genom att fina jord- eller dammpartiklar från luften fastnar utanpå växterna. I det senare fallet är föreningarna i allmänhet av lägre biotillgänglighet, och de borde kunna avlägsnas genom att man tvättar grönsakerna innan man äter dem.

Projektet är utformat som ett doktorandprojekt, där vi studerar: i) hur växtupptaget av metallföroreningar (t.ex. Pb, Cd, As, Cu, Cr, Ni) i urbana miljöer påverkas av markens geokemi, och hur detta kan modelleras; ii) hur stor andel av de metallkoncentrationer som erhålls vid standardanalyser av grönsaksmaterialet som kan relateras till rotupptag och hur mycket som härrör från vidhäftande jord-/dammpartiklar; iii) hur tvättning av urbant odlade grönsaker påverkar deras innehåll av metallföroreningar.

Forskningsprojektet kommer att ge information som är relevant till exempel vid modelleringar av möjlig metallexponering via konsumtion av urbana grönsaker. Det kan också bidra till anpassade råd och rekommendationer till urbana odlare.

Medarbetare