allmän projektbild

Projekt: Metan i Östersjöns sediment – ett tyst hot!

Stora mängder metan produceras på botten av Östersjön och kan strömma ut till bottenvatten om det inte konsumeras av mikrober i sedimentet. Målet med detta projekt är att ta fram ny kunskap för att hjälpa till att förstå metangenerering och överföring från sediment till vattnet och dess möjliga kort- och långsiktiga effekter för Östersjön (t.ex. bidrag till anoxi och försurning som i slutändan kommer att påverka vilda djur och mänskliga aktiviteter i regionen).

Fakta om projektet

Projektledare
Marcelo Ketzer
Övriga projektmedlemmar
Christian Stranne, Stockholms universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Stockholms universitet
Finansiär
Carl Tryggers Stiftelse
Tidsplan
1 jan 2023 – 31 dec 2024
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Östersjön har enorma ekonomiska och sociala värden för sina omgivande länder och är fortfarande ett av de mest förorenade haven i världen. Övergödning är ett av de stora problemen och leder till stora områden utan syre i vattnet, så kallade döda zoner, där inga aeroba bentiska former kan leva. Utan syre ackumuleras också stora mängder organiskt material på havsbotten, vilket underblåser biogeokemiska reaktioner som producerar metan. Metan diffunderar uppåt i sediment och når så småningom bottenvatten, vilket förvärrar syrebrist och försurning, expanderar döda zoner och kan potentiellt nå atmosfären.

Viktigt att notera är att metanbildningen inte kommer att stoppa även om övergödningen mildras, och metan kommer sannolikt att släppas ut i århundraden eller årtusenden. Att försumma detta faktum innebär att vi medvetet överlämnar ett sorgligt arv, för att inte säga, ett tyst hot till nästa generationer. Det här projektet omfattar offshore fältarbete, sofistikerade labbanalyser och numerisk modellering för att fylla i en befintlig kunskapslucka och avsevärt förbättra förståelsen för metangenerering och överföring från sediment till vattnet, och dess möjliga kort- och långsiktiga effekter för Östersjön.

Projektet är en del av:

Medarbetare