Portrait of schoolkids and their teacher talking at lesson

Projekt: Minervastudien – en studie om ökad trygghet, studiero och effektiv matteträning i lågstadiet

Det storskaliga projektet kommer utvärdera två evidensbaserade arbetssätt i lågstadiet - ett program som hjälper läraren att skapa ökad trygghet och studiero i klassrummet och en digital matematikapplikation.

Fakta om projektet

Projektledare
Viktor Kaldo
Övriga projektmedlemmar
Ekaterina Ivanova och Ata Ghaderi, Karolinska Institutet; Gustav Nilsson, Thomas Nordström, Idor Svensson och Richard Karlsson, Linnéuniversitetet; Martin Kariberg, Inna Feidman och Filipa Sampiaio Uppsala Universitet; Petra Lindfors, Stockholms universitet; Stefan Jacob, Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Stockholms universitet; Karolinska Institutet; Uppsala universitet; Kungliga Tekniska Högskolan; Ideella föreningen Vestigio
Finansiär
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), öppen projektutlysning 2019
Tidsplan
2020-2023
Ämnen
Psykologi (institutionen för psykologi, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

En god studie- och arbetsmiljö, studiero och trygghet i klassrummet är viktigt både för elevers välmående och akademiska prestation och lärares arbetsrelaterade välmående, men i dagens svenska skola finns ofta brister i detta. Dessutom har matematikkunskaper hos svenska elever sjunkit under de senaste åren.

‘PAX i Skolan’ är ett arbetssätt som hjälper lärare skapa en fokuserad och samarbetsinriktad miljö i klassrummet genom att använda konkreta verktyg för att uppmärksamma och stötta elevers sociala förmåga, problemlösning, impulskontroll och fokus på skoluppgifterna. PAX stärker lärarens ledarskap och frigör tid för det pedagogiska arbetet. Programmet har i flera kontrollerade studier visat sig ha goda effekter på klassrumsmiljön samt elevers välmående och skolprestation.

Matematikapplikationen Magma är utvecklad i Sverige och är anpassad specifikt för att kunna användas i ordinarie matematikundervisning i enlighet med nationella läroplanen. I appen får eleverna lösa problem för hand, och uppgifterna rättas maskinellt. Det ger snabb återkoppling till eleverna, och lärarna kan i realtid följa hur det går för klassen. Det digitala formatet möjliggör för lärarna att snabbare anpassa innehållet och ge förtydligade instruktioner vid behov. De får också en ökad möjlighet att lyfta fram enskilda elevers lösningar som modell för resten av klassen. Magma innehåller ett stort bibliotek av uppgifter, som täcker hela läroplanen. Appen kan användas som komplement till övriga läromedel, eller som ett fullvärdigt alternativ.

Projektet syftar till att utvärdera effekter av ’Pax i Skolan’ och ’Count on Me!’ i lågstadieklassrum. I en kluster-randomiserad design kommer 2100 elever i årkurs 1 och 2 fördelade på 28 skolor (kluster) med olika socio-ekonomisk status slumpas till att antigen få arbeta med ’Pax i Skolan’ eller ’Magma!’. De två grupperna kommer vara varandras kontrollgrupper för att säkerställa att de effekter som mäts faktiskt beror på den intervention som ges. Efter ett år kommer båda grupperna att få möjlighet att arbeta med det andra programmet. Data samlas in genom oberoende observatörer och mätningar av ljudnivå i klassrummet samt skattningar av elever och lärare. Kvalitativa intervjuer med lärare mäter upplevelsen av implementeringen och dess positiva och negativa effekter.