En äldre kvinna sitter på soffan bredvid sin läkare under ett hembesök.

Projekt: Hur ska mobila och digitala hemsjukvårdsteam organiseras och ledas?

Teknikutvecklingen gör nya vårdstrukturer möjliga - men när vård flyttar ut från sjukhuset till hemmet, hur ska det organiseras?

Fakta om projektet

Projektets namn
Projekt: Mobila och digitala hemsjukvårdsteam, hur ska de ledas och organiseras?
Projektledare

Bo Andersson
Övriga projektmedlemmar
Päivi Jokela, Linnéuniversitetet, Nam Aghee, Miranda Kajtazi, Christina Keller, Lunds universitet, Carina Elmquist, Linda Vingren, Region Kronoberg, Helena Hvitfeldt, Vårdbolaget Tiohundra
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Vårdbolaget Tiohundra, Region Kronoberg
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
2022-04-04 - 2024-03-29
Forskningsämne
eHälsa (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Kunskapsmiljö Linné
Digitala transformationer

Mer om projektet

Samhällsutvecklingen med en åldrande befolkning medför stora utmaningar för att kunna bibehålla en god sjukvård och hälsa eftersom det innebär en ökad multisjuklighet med behov av ökade sjukvårdsinsatser och hälsofrämjande insatser. För att klara dessa utmaningar ligger fokus på att förändra sjukvårdsstrukturen mot det som definieras som god och nära vård. Begreppet fokuserar till stora delar på att förflytta vård och insatser närmare invånarna och därmed också en omfördelning av resurser. En av drivkrafterna bakom detta är även att personer som vårdas i hemmet är mer nöjda och upplever ett ökat välbefinnande i jämförelse med de som vårdas på sjukhus.

När sjukvård som traditionellt utförts på vårdinrättningar flyttas ut till patienternas hem, flyttas även mer avancerad vård ut, vård som måste utföras av medicinskt kompetent personal. I och med att denna personal i varierande utsträckningar flyttar ut ändras förutsättningarna för att leda den personalgruppen. För att lyckas med denna förflyttning ställs förväntningar på digital transformation av vården och utmaningar uppstår i hur exempelvis samspel, koordination, styrning och kunskapsöverföring ska ledas och organiseras när de blir digitalt transformerade.

Projektet syftar till att ta fram strategier och riktlinjer för ledning och organisering av mobila team som har stöd av digitala verktyg i sitt arbete och är ett samarbete mellan Vårdbolaget Tiohundra, Region Kronoberg, Linnéuniversitet och Lunds universitet.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala Transformationer