allmän projektbild

Projekt: Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Detta projekt undersöker hur och när moraliskt aktörskap kan mobiliseras inom äldreomsorgen, där etiska dilemman och moralisk stress genomsyrar verksamheten. Studien utförs i samarbete med tre yrkeskategorier: undersköterskor/vårdbiträden, första linjens chefer och biståndsbedömare.

Fakta om projektet

Projektledare
Sara Hultqvist
Övriga projektmedlemmar
Katarina Hollertz, Göteborgs universitet; Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Helsingborgs kommun, Kalmar kommun, Vänersborgs kommun, Grimslövs folkhögskola
Finansiär
Forte, tillämpad välfärdsforskning
Tidsplan
1 juli 2021–30 juni 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Projektets blogg

Mer om projektet

Corona-pandemin har synliggjort brister inom svensk äldreomsorg. Bristerna har funnits under en längre period och hänger delvis samman med personalens arbetsvillkor. En alltmer vård- och omsorgskrävande grupp äldre med hemtjänst eller plats på särskilt boende komplicerar både behovsbedömning och det vardagliga omsorgsarbetet, något som leder till olika typer av etiska dilemman i arbetet.

Utgångspunkten för studien är att äldreomsorgens historia av utmanande arbetsvillkor och etiska dilemman i arbetet är en grogrund för moralisk stress hos anställda, framför allt omsorgspersonalen, första linjens chefer och biståndsbedömare. Forskning inom andra områden har visat på ett samband mellan moralisk stress och negativa hälsoeffekter, men idag saknas kunskap om hur moralisk stress påverkar äldreomsorgens centrala arbetsfunktioner. Vårt fokus är relationen mellan moralisk stress och moraliskt aktörskap; en möjlig konstruktiv följd av den moraliska stressen.

Moraliskt aktörskap omfattar en kognitiv kapacitet, känslor, färdigheter och handlingar som äger rum i en given situation. Att ta ansvar innebär att agera efter vad som anses vara det rätta att göra och att kunna motivera dessa handlingar i moralisk terminologi. En central fråga är alltså: Hur kan moralisk stress generera moraliskt aktörskap istället för passivitet och tyst acceptans? Enligt vår uppfattning måste moralisk stress, och det moraliska aktörskap som eventuellt följer därav, förstås i ljuset av det politiska och strukturella sammanhanget för det aktuella etiska dilemmat (jfr Kälvemark et al 2004).

Syftet med projektet är att identifiera situationer som ger upphov till moralisk stress, undersöka under vilka omständigheter moralisk stress fungerar som en katalysator för moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen, och undersöka hur moraliskt aktörskap kan stödjas och utvecklas.

Projektet är unikt eftersom forskningen utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen, lokala politiker och fackliga organisationer i tre kommuner, samt två utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Det kommer leda till ökad kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA).