allmän projektbild

Projekt: Moroten: Hur motiverar vi flerspråkiga barn att lära sig svenska?

I våra utbildningar i förskolebarns andraspråksinlärning möter vi alltmer förskolepersonal som berättar om svårigheterna med att motivera flerspråkiga barn att lära sig svenska. Tillsammans med pedagoger hoppas vi utveckla och forska kring interventioner som fokuserar på att få barnen motiverade att lära sig svenska som andraspråk.

Fakta om projektet

Projektledare
Annika Andersson
Övriga projektmedlemmar
Linda Fälth
Medverkande skolhuvudman/programråd
Karlskrona kommun (kontaktperson: Jessica Gustavsson)
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Karlskrona kommun
Tidsplan
9 jan 2023–31 dec 2024
Ämne
Svenska som andraspråk (Institutionen för svenska språket, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

I våra utbildningar i förskolebarns andraspråksinlärning möter vi alltmer förskolepersonal som berättar om svårigheterna med att motivera flerspråkiga barn att lära sig svenska. Man berättar om hur barnen snarare lär sig engelska än svenska och sällan känner ett behov av att lära sig det svenska språket. Tillsammans med pedagoger hoppas vi utveckla och forska kring interventioner som fokuserar på att få barnen motiverade att lära sig svenska som andraspråk.

Målet med projektet är att tillsammans med förskolepersonal utarbeta en evidensbaserad intervention som grundas i beprövad erfarenhet, har fokus på inlärning av svenska som andraspråk och som även inkluderar vårdnadshavare.

Bakgrund

Studier av motivationens roll för språkinlärning fokuserar typiskt på ungdomars inlärning av främmande språk i skolan (t ex Mabila, 2014; Sparks et al, 2009). Det är därför svårt att veta hur resultaten från dessa studier kan relatera till hur förskolebarn från segregerade områden lär sig svenska som andraspråk.

De resultat som finns visar oftast små eller inga relationer mellan motivation och språkinlärning (t ex Jia et al, 2002; Kiss & Nikolov, 2005; se Masgoret & Gardner, 2003, för en meta-analys). Däremot finns det en studie som visar att motivation relaterar till vilken typ av exponering inlärarna söker (Flege et al, 1999). Denna studie visade att individerna med högre motivation försökte få vänner som hade målspråket som förstaspråk (modersmål) och såg mer media i det språket.

Utveckla interventioner

Genom att utbilda pedagoger mer kring språkinlärning och motivation, hoppas vi att tillsammans kunna utveckla interventioner som kan fungera inom förskoleverksamheten även efter att projektet avslutats. Projektet inkluderar flera träffar med personalgrupper, vårdnadshavare och forskare för att gemensamt arbeta mot samma mål.

Efter att projektet avslutats kommer alla förskolor i Karlskrona kommun att bjudas in till en föreläsning där vi föreläser om bakgrunden till projektet, presenterar interventionerna som utvecklats, samt de erfarenheter och resultat från mätningar av språkinlärning och motivation som gjorts. På detta vis sprider vi kunskapen kring motivationens betydelse och pedagogers och vårdnadshavares gemensamma arbete för att nå målet.

Moroten är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF). Projektet är även knutet till forskargruppen Centrum för Educational Linguistics.

Medarbetare