fasad

Projekt: History and moral encounters (HiME)

Historien är lika mångfasetterad och komplex som våra uppfattningar om den. Historia vävs genom olika människors handlingar och mänskliga val både följer av och innebär moraliska konsekvenser. I allt detta har, och får, skolans historieundervisning en viktig position då den förväntas utveckla elever till demokratiska medborgare vilket inbegriper kritiskt tänkande och engagemang för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn
Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv
Engelskt projektnamn
History and moral encounters (HiME): Exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a history didactic perspective
Projektledare

Niklas Ammert, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Jan Löfström, Åbo universitetet och gästprofessor vid Linnéuniversitetet; Silvia Edling, Högskolan i Gävle; Heather Sharp, University of Newcastle (Australien)
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 januari 2018–31 december 2021
Ämne
Historia, historia med didaktisk inriktning

Mer om projektet

Projektet History and Moral Encounters är sprunget ur ett flerårigt samarbete mellan Jan Löfström och Niklas Ammert. I samband med att Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljade initieringsmedel 2015 knöts Silvia Edling och Heather Sharp till gruppen.

Projekt syftar till att fördjupa kunskapen om hur den ömsesidiga relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande kan förstås genom dels en textanalys av tidigare historiedidaktisk forskning mellan 1980–2019, dels genom att analysera hur femtonåringar i Finland och Sverige resonerar moraliskt kring historiska dilemman.

Under 2018 pågår empiriinsamling och arbete med att utveckla och kalibrera de analysinstrument som krävs för de båda delstudierna. Papers presenteras vid ett flertal nationella och internationella konferenser.

Publikationer

HiME:s publikationer i forskningsdatabasen DiVA

Nyheter

 • Niklas Ammert m fl i HiME

  I oktober hölls ett tredagars projektmöte i Stockholm, där vi sammanfattade resultat och hur vi har spridit resultat i olika sammanhang. Vi drog upp planer för framtiden och beslöt att framledes arbeta i nätverksform och odla kontakten med internationella kollegor. Dessutom ska fokus riktas mer mot demokratifrågor i relation till historiedidaktiska perspektiv, det vill säga skärningspunkter mellan historiemedvetande, moraliskt medvetande och demokrati.

 • HiME-gruppen arbetade under hösten 2022 med manus till en bok som vänder sig till lärarstudenter på avancerad nivå, lärare och forskare. Boken skrivs på svenska och ges ut av Gleerups förlag 2023.

 • I mars 2022 publicerades boken Historical and Moral Consciousness in Education: Learning Ethics for Democratic Citizenship Education (Routledge), som sammanfattar vårt arbete och våra resultat. Under våren och sommaren presenterade vi vår forskning vid konferenser I Sydney, Göteborg och Amsterdam.

 • Under våren och sommaren 2021 har vi, förutom deltagande i internationella online-konferenser, ägnat oss åt ett intensivt arbete med manus till projektets slutbok. Boken har den preliminära titeln Historical and Moral Consciousness in Education: Learning Ethics for Democratic Citizenship Education och kommer att publiceras på Routledge under 2022.
  - Vi har också avtalat med Gleerups om att författa en lärobok för lärarstudenter. Boken kommer att bygga på våra teoretiska och empiriska resultat och erbjuda såväl tankemodeller som mer handfasta tips för blivande lärare, verksamma lärare, forskare och andra intresserade.
  - Skolverket uppmärksammar vår forskning i artikeln Elever ser historieämnets moraliska potential.
  - Se samtliga våra publicerade artiklar via länken till DiVA under rubriken Publikationer ovan.

 • 12-13 oktober 2020 genomförde HiME-gruppen ett symposium med inbjudna gäster från en rad europeiska länder och från Australien. Mot bakgrund av Covid 19-sittuationen hölls mötet i Zoom. Presentationer och diskussioner utgick från temat History and Moral Encounters och gav ytterligare perspektiv på detsamma. Presentationerna kommer att publiceras i ett temanummer i Historical Encounters Journal under 2021.

 • HiME har publicerat två nya publikationer i juni 2020. Du hittar dem och övriga publikationer under rubriken Publikationer ovan.
  - Edling, Silvia, Heather Sharp, Jan Löfström & Niklas Ammert, “The good citizen: Revisiting moral motivations for introducing historical consciousness in history education drawing on the writings of Gadamer”, in Citizenship, Social and Economics Education, 2020.
  - Edling, Silvia, Heather Sharp, Jan Löfström & Niklas Ammert, “Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness”, in Ethics and Education, 2020.

 • I augusti 2019 höll HiME-gruppen ett symposium med tre presentationer vid HEIRNETs konferens i Wien. HEIRNET står för History Educators International Research Network.
Silvia Edling
Silvia Edlings presentation i Wien.
 • Vid NOFA7-konferensen (Nordisk fagdidaktisk konferens) vid Stockholms universitet den 13–15 maj 2019 presenterades Social perspective taking and moral reflection [judgement] in lower secondary school students’ responses to historical moral dilemmas: observations from a Swedish-Finnish survey study.
Porträttbild
Niklas Ammert, Heather Sharp och Jan Löfström under konferensen i Stockholm.
 • Vid den årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktik forskning i Växjö den 8–10 maj 2019 höll projektet fyra presentationer:
  Heather Sharp presenterade Mapping the development of the concept of historical and moral consciousness in higher degree research theses; Silvia Edling presenterade Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes; Jan Löfström presenterade In search for intersections of historical empathy and moral sensitivity: Swedish and Finnish lower secondary school students on an historical moral dilemma och Niklas Ammert presenterade Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections.
Gruppbild
Niklas Ammert, Jan Löfström, Silvia Edling och Heather Sharp under konferensen i Växjö.
 • Silvia Edling och Heather Sharp presenterade texten Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral themes vid AARE-konferensen i Sydney i december 2018. Läs mer.

 • Jan Löfström presenterade tillsammans med Liisa Myyry och Mia Slifver-Kuhalampi texten Enhancing Adolescent’s Moral Development Through History Teaching vid AME (Association för Moral Education) konferens i Barcelona, 8–10 november 2018. Läs mer.

 • Projektet presenterades av Niklas Ammert i april 2018 i Malmö vid den årliga konferensen för Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning.

 • Temanummer i tidskriften Historical Encounters Journal. Temanumrets bidrag är sprungna ur en av de workshoppar som projektgruppen arrangerade under ansökningsfasen.