Projekt: Mötet mellan olika aktörer vid en akut medicinsk situation i glesbygd

Doktorandprojekt: Mötet mellan olika aktörer vid en akut medicinsk situation i glesbygd

Övergripande syfte är att beskriva erfarenheter och effekter av åtgärder utifrån olika aktörers perspektiv vid akuta medicinska situationer samt kartlägga IVPA-uppdrag i glesbygd med syfte att minska lidande och öka möjligheten att rädda liv.

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Nord Ljungquist, Luleå Tekniska Universitet
Övriga projektmedlemmar
Carina Elmqvist och Bengt Fridlund, Linnéuniversitetet, Åsa Engström, Luleå Tekniska Universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet
Finansiär
Familjen Kamprad stiftelse
Tidsplan
September 2017- September 2019
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

Kunskap om olika aktörers erfarenheter som är inblandade vid en akut medicinsk situation i glesbygd samt kartläggning av IVPA-uppdrag i glesbygd är begränsad. Internationell och nationell forskning är oftast genomförd i en storstadsmiljö om s.k. "first responder" (räddningstjänst eller polis) när de utför livräddande åtgärder i form av hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering i väntan på ambulans.

Om defibrillering sker i rätt tid och av "first responder" har tidigare studier visat på ett starkt samband med en ökad överlevnad. Idag utför räddningstjänstpersonal (RT) ett medicinsk akut uppdrag innan ambulans kommer ett s.k. I Väntan På Ambulans (IVPA) uppdrag i ett flertal kommuner i Sverige. Utlarmning är en viktig del för att resurser kan komma snabbt på plats till den drabbade, om RT blir utlarmad med en fördröjning i förhållande till ambulans kan det leda till att RT i sitt IVPA-uppdrag inte får rätt förutsättning att utöva en akut medicinsk insats innan ambulans kommer, detta kan ha en betydelse för överlevnaden. När i tid RT blir utlarmade i sitt IVPA-uppdrag förhållande till ambulans är ringa. Hjälpinsatsen utförs av flera aktörer och ett IVPA-uppdrag genomförs av RT med en första hjälpen utbildning, och när ambulanspersonal kommer på plats lämnas ansvaret över från RT till ambulanspersonalen.

Kunskap om hur räddningstjänst- och ambulanspersonal upplever IVPA-uppdrag är begränsade. Det finns även en kunskapsbrist hur inringarna upplever mötet med olika aktörer såväl larmoperatören, RT i sitt IVPA-uppdrag till ambulanspersonal finns på plats, relaterat till en akut medicinsk situation. Nyttan med fördjupade studier är att bidra med en ökad förståelse och kunskap, såväl till organisatoriska vårdprocesser som framtida samhällsutveckling.

Projektet är en del av forskningen i CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård)