Djuphavsfluorescerande upplysta mikroorganismpartiklar. Foto: Getty bildbank

Projekt: NIPROFEED - avslöjande av återkopplingsslingan kvävefixering-primärproduktion: konsekvenser för kolcykeln och havets hälsa

Projektet NIPROFEED undersöker hur diazotrofer, mikrober som fixerar kväve, kan öka partikelbildningen i haven, vilket påverkar kolexporten och syrenivåerna.

Fakta om projektet

Projektledare
Christian Furbo Reeder
Övriga projektmedlemmar
Hanna Farnelid, Linnéuniversiet
Ronnie Glud, Southern University of Denmark
Deltagande organisationer
Linnéuniversitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Southern University of Denmark, HADAL group
Finansiär
Finansierat av Europeiska unionen. De åsikter och uppfattningar som uttrycks är dock författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF). Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem. Bidragsnummer: #101150634
Tidsplan
1 Maj 2024 – 30 April 2026
Ämne
Marin mikrobiologi (institutionen för biologi och miljövetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupper
Linnaeus Mikrobiella Observatorium (LMO)
Linnaeus University Center for Ecology and Evolution in Microbial model system (EEMiS)
Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA)
Marin mikrobiologi
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Linné: Vatten

Mer om projektet

Projektet NIPROFEED (Nitrogen Fixation and Primary Production Feedback loop) undersöker det viktiga samspelet mellan primärproducenter, kvävefixering och partikeldynamik i akvatiska ekosystem. Primärproducenter spelar en avgörande roll när det gäller att fånga upp ungefär en tredjedel av överskottet av koldioxid och omvandla det till organiska partiklar, vilket är centralt för havets biologiska pump. Denna process bidrar dock till syrebrist eftersom sjunkande partiklar leder till att organiskt material andas och att bottenvattnet därefter blir syrefattigt. Diazotrofer, specialiserade mikrober som kan fixera kväve, står för en betydande del av kvävetillförseln till haven och stöder primärproduktionen.

NIPROFEED introducerar hypotesen att diazotrofer som tillför kväve till primärproducenter kan förstärka partikelbildningen, vilket initierar en positiv återkoppling som påverkar kolexport och syrenivåer. För att utforska denna återkopplingsslinga kommer projektet att använda banbrytande tekniker, inklusive sekvensering med hög kapacitet, mätningar av hastigheten hos enskilda celler och biogeokemisk modellering. Detta kommer att avslöja sammansättningen och den funktionella rollen hos fritt levande och partikelbundna diazotrofer, vilket belyser deras bidrag till kväve- och kolfixering.

Genom att implementera dessa parametrar i en integrerad modell kommer det invecklade förhållandet mellan kvävefixering och primärproduktivitet att undersökas. Genom att ta itu med denna hypotes strävar NIPROFEED inte bara efter att bidra väsentligt till vetenskapliga framsteg inom marinvetenskap utan också att anpassa sig till EU:s hållbarhetsmål genom att belysa klimatförändringarnas inverkan på våra hav.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA), Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS), Linnaeus Mikrobiella Observatorium (LMO), Kunskapsmiljö Linné: Vatten, samt i HADAL group Southern University of Denmark.

Finansierat av Europeiska unionen