små person-ikoner ihopkopplade i ett nätverk

Projekt: Ojämlikhet i arbete senare i livet omdefinierat av digitalisering (Digi-net)

Detta projekt är ett fyraårigt internationellt forskningsnätverk om äldres villkor på en digitaliserad arbetsmarknad.

Fakta om projektet

Projektledare
Clary Krekula, Lagunathan Govender
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, lärosäten m m i 28 andra europeiska länder och Israel
Finansiär
COST Actions EU (European Cooperation in Science and Technology)
Tidsplan
20 okt 2022–19 okt 2026
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Med en befolkning som blir allt äldre och tilltagande politiska åtgärder för att höja pensionsåldern, förväntas ett förlängt deltagande på arbetsmarknaden. Samtidigt sker en genomgripande digitalisering av arbetsliv och samhället i stort. Dessa två utvecklingstrender reser en rad frågor om ojämlikhet och exkludering av äldre, såsom hur digitaliseringen påverkar äldres möjligheter och även problem kring att fortsätta arbete i högre ålder, försörja sig och inkluderas i samhället.

Detta COST action-nätverk syftar till att generera ny, relevant kunskap för policyer som kan adressera ojämlikhet i arbete senare i livet mot bakgrund av digitalisering. Syftet ska uppnås genom att etablera internationella samarbeten och ett nytt forskningsområde inriktat mot frågor om möjligheter och problem relaterat till åldrande, digitalisering och ojämlikhet.

Nätverket präglas av tvärvetenskaplighet samt samarbete med exempelvis aktörer inom policyutveckling, civilsamhället, fackföreningar och direkt berörda såsom äldre arbetare. Det ska bland annat mynna ut i en gemensam, internationell, nätbaserad plattform för relevanta forskare, flertalet vetenskapliga publikationer av olika slag, konferenser och workshoppar.

Alla intresserade är välkomna att aktivera sig i nätverket genom att ingå i en av följande fem arbetsgrupper:

  • Digitalisation and social inequalities (Digitalisering och sociala ojämlikheter)
  • Digitalisation and age culture in organisations (Digitalisering och ålderskultur i organisationer)
  • Digitalisation and health of older workers (Digitalisering och hälsa för äldre arbetstagare)
  • Digitalisation and policies (Digitalisering och politik)
  • Digitalisation and media (Digitalisering och media)

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA).

Medarbetare