småhus med visst renoveringsbehov

Projekt: One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses

Målet för denna studie är att utveckla, implementera och testa en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. I denna samarbetar olika aktörer för att erbjuda husägare en kostnads- och energieffektiv, övergripande renovering levererad av en enda part.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Krushna Mahapatra (Linnéuniversitetet)
Övriga projektmedlemmar
Giangiacomo Bravo (Linnéuniversitetet), Svend Svendsen (Danmarks Tekniske Universitet), Satu Paiho (VTT Ab, Finland), Trond Haavik (Segel AS, Norge)
Deltagande organisationer
Villaägarna Kronoberg, Energikontor Sydost, Smart Housing Småland, Åseda Värme & Sanitet AB, Susen AB, Älmhultsbostäder, Växjö kommun, Länsförsäkring Kronoberg, TMF (Trä- och möbelföretagen), Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 september 2016–31 augusti 2019
Ämnen
– Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik
– Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap

Mer om projektet

Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta ger ett unikt tillfälle att implementera kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka primärenergianvändningen och utsläppen av växthusgaser drastiskt. Om man dessutom installerar solceller utökas tillgången till förnybar energi och tryggheten i energiförsörjningen ökar för hus på landsbygden.

Tyvärr är den nuvarande takten på renoveringar av småhus långsam. Villaägare i allmänhet är mer intresserade av att förnya apparater och renovera kök och/eller badrum än av att göra energirenoveringar. Detta beror sannolikt på att det ofta krävs stora investeringar och att man inte har kännedom om alla fördelar med en sådan renovering. Finansieringen är ofta svår för unga familjer, trots att de mest sannolikt är intresserade av energirenovering. Deras möjligheter till ytterligare belåning (utöver själva huset) kan vara begränsade. Äldre personer kan lättare få tillgång till utökat bolån, eftersom det ursprungliga lånet mest sannolikt har betalats tillbaka. Dessa vill dock slippa vissa besvär som följer med renoveringar. De kan också vara osäkra på om investeringen betalas tillbaka under deras livstid.

På utbudssidan är renoveringsmarknaden fragmenterad och domineras av ett hantverkarbaserat tillvägagångssätt med individuella lösningar. 90 procent av svenska bygg- och installationsrelaterade företag har färre än fyra medarbetare och många ligger på landsbygden. De marknadsför sina egna produkter eller tjänster och saknar ofta expertis för energirenoveringar. Villaägare genomför ofta renoveringsåtgärder på ett splittrat tillvägagångssätt, vilket leder till suboptimala lösningar som inte är kostnads- och energieffektiva i det långa loppet. Genom samarbete kan företagen erbjuda fler husägare en heltäckande renovering.

Övergripande mål

Det övergripande målet för denna studie är att utveckla, implementera och testa en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. I denna modell samordnar sig en aktör med andra aktörer och kan på så sätt erbjuda full service i ett holistiskt renoveringspaket, inklusive rådgivning, oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering. Husägarna kommer att få en kostnads- och energieffektiv renovering levererad av en enda aktör. Affärsmodellen utvecklad i detta projekt kommer att testats vid renovering av fyra hus i Småland-Blekinge-regionen.

Medarbetare