Grupp med äldre människor som sjunger i kör

Projekt: Körsång och hälsosamt åldrande

Projektet avser att utvärdera hur deltagande i körsång potentiellt främjar fysisk hälsa, emotionellt välbefinnande, socialt engagemang, och kognitiva funktioner hos äldre individer.

Fakta om projektet

Titel
Körsång och hälsosamt åldrande: Effektivitet och bakomliggande neurala mekanismer
Projektledare
László Harmat
Övriga projektmedlemmar
Örjan de Manzano, Kristoffer Månsson, Karolinska Institutet; Håkan Fischer, Maria Sandgren, Stockholms universitet; Miriam Napadow, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2021–31 aug 2024
Ämne
Psykologi (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka. Detta innebär dock en ökning av åldersrelaterade hälsoproblem i befolkningen. Idag lider till exempel runt 50 miljoner personer globalt av en demenssjukdom – vilket kommer att fördubblas före år 2050. Detta innebär en stor utmaning för samhället. Forskning riktas därför även mot att hitta faktorer som kan förebygga åldersrelaterade problem.

Tidigare studier visar att livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, diet, kognitiv träning, och socialt umgänge kan öka fysisk hälsa och påverka kognitiv förmåga positivt även i hög ålder, och minska risken för demens. Kulturella - speciellt musikaliska - aktiviteter är intressanta i detta sammanhang, eftersom de förmedlar, flera av dessa faktorer i ett format som är kostnadseffektivt, tillgängligt, och är uppskattat av flertalet människor. Endast ett fåtal studier har undersökt effekterna av körsång hos äldre, men resultaten är lovande.

Projektet avser att utvärdera hur deltagande i körsång potentiellt främjar fysisk hälsa, emotionellt välbefinnande, socialt engagemang, och kognitiva funktioner hos äldre individer.

Projektet kommer totalt att studera 60 friska äldre individer i åldrarna 65-75 år under en 10 månaders intervention med körsång. Detta hanteras med mindre körgrupper och datainsamling som fördelas 3 år. Alla deltagare kommer att genomgå kognitiv testning och hjärnavbildning vid tre tillfällen – före, under, och efter interventionen. Psykologiska och fysiska data samt hjärndata samlas in för att studera longitudinella förändraringar i psykologiskt välbefinnande, fysisk hälsa, socialt umgänge, sömnkvalitet, stressnivåer, hjärtlagsvariation och minnesfunktion.

Körsång är en icke-farmakologisk intervention med potential att främja fysisk hälsa, bevara kognitiva förmågor och öka subjektivt välbefinnande hos äldre individer. Detta kan ha betydelse för att förebygga och reducera åldersrelaterade hälsoproblem och därigenom avlasta vården och leda till besparingar för både individ och samhälle. Körsång kan eventuellt även användas som komplement till befintliga kliniska behandlingsformer, inte minst för att öka motivation, psykiskt välmående, och livskvalitet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Musikpsykologi.