polisstudenters hälsa testas

Projekt: Polisen – en yrkesgrupp att värna om

Syftet med detta forskningsprojekt är att longitudinellt undersöka polisers och polisstudenters fysiska förmåga och hälsa, såväl fysisk som mental. Detta för att kunna identifiera och definiera faktorer som bidrar till en ökad hållbarhet inom yrket.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Hafsteinsson Östenberg
Övriga projektmedlemmar
Daniel Bjärsholm, Arne Rosendal Hansen, Olof Hansson, Emilia Martinsson, Linnéuniversitetet
Sandra Krugly, Alexander Jansson, Jenny Vikman, Malmö universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Malmö universitet
Tidsplan
Oktober 2020–pågående
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Polisen utgör en viktig samhällsfunktion. Att arbeta som polis ställer höga krav, såväl fysiska som mentala, på individen. En god fysik och hälsa är därför viktiga faktorer, särskilt då den enskilda individen dagligen förväntas klara av både fysisk och mental stress. Men forskning om polisers fysiska förmåga och hälsa lyser idag med sin frånvaro. Mot denna bakgrund tillsammans med vetskapen om att allt färre människor i vårt samhälle uppnår målen för daglig fysisk aktivitet kan detta för poliser innebära en ökad risk för arbetsrelaterad ohälsa. Utifrån detta är forskningsluckan anmärkningsvärd.

Projektet syftar till att undersöka polisers och polisstudenters: 1) fysiska förmåga; och 2) fysiska och mentala hälsa. Studierna kommer att genomföras med hjälp av både tvärsnittsstudier och longitudinella studier. För att upptäcka förändringar över tid kommer Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor och ett standardiserat testbatteri som mäter fysisk förmåga att användas. Både enkäten och testbatteriet används idag vid två av Sveriges polisutbildningar.

Sammanfattningsvis, och i mer konkreta ordalag, kommer detta forskningsprojekt att bidra med:

  • ny kunskap om polisers och polisstudenters fysiska förmåga och hur denna eventuellt förändras över tid
  • ny kunskap om hur fysisk förmåga och hälsa är relaterat till arbetsskador och återkommande sjukskrivning
  • att utveckla möjliga verktyg för att minska arbetsskador och sjukskrivning inom polisyrket.