allmän projektbild

Projekt: Praktikutvecklande självständiga arbeten

Denna studie hade två syften. Dels att studera hur ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält kan bidra till ökad kvalitet på lärarstudenters utvecklingsinriktade arbeten. Dels att utveckla former för hur utvecklingsinriktade arbeten kan integreras i ordinarie verksamhet och bli hållbara över tid.

Detta projekt avslutades våren 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Ann-Katrin Perselli och Marianne Dahl
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Utveckling, lärande, forskning (ULF)
Tidsplan
Ht 2020–vt 2021
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med denna studie var dels att studera hur ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält kan bidra till ökad kvalitet på lärarstudenters utvecklingsinriktade arbeten, dels att utveckla former för hur utvecklingsinriktade arbeten kan integreras i ordinarie verksamhet och bli hållbara över tid.

I samråd med lärare i fritidshem fokuserades forskningsfrågorna fritidshemmets kärnfrågor, aktionens process, hållbarhet och samverkan. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med studenter och VFU-handledare under vårterminen 2020 för att följa processen med studenternas utvecklingsinriktade självständiga arbeten.

Deltagare i fokusgrupperna var studenter och lärare på respektive övningsskola samt ansvariga forskare. Sammantaget ingick 12 studenter fördelade på 5 olika skolor och 5 arbeten i projektet. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes under terminen, med forskningsfrågorna i fokus: i början, i mitten och i slutet av studenternas skriv- och genomförandeprocess.

Resultatet visar att samverkan mellan akademi och verksamhetsfält kan utvecklas. Exempelvis kan VFU-lärarna informeras tidigare under läsåret och involveras mer i de utvecklingsinriktade projekt som studenterna genomför. Studien utmynnade även i förslag på förändringar i form av ett årshjul över studenternas sista läsår, där stöd för studenternas arbete med det utvecklingsinriktade självständiga arbetet ges som insatser i form av nulägesanalys, processkrivning och utökad samverkan med VI-skolorna, samt UVK-kursen Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt för att förbättra studenternas villkor.

Projektet är en del av forskningen i projektet Utveckling, lärande, forskning (ULF) och i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Medarbetare