Operation

Doktorandprojekt: Prevention av postoperativa infektioner inom perioperativ vård

Postoperativa infektioner är ett stort lidande för den enskilda individen som drabbas men även en tung börda för samhället avseende budget för hälso- och sjukvård. Prevention är kostnadseffektivt och värdefullt i relation till utveckling av antibiotikaresistens.

Detta projekt avslutades 2021.

Projektledare
Maria Qvistgaard
Övriga projektmedlemmar
Sofia Almerud Österberg, Jenny Lovebo, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
April 2015-April 2023
Ämne
Vårdvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

Detta forskningsprojekt belyser prevention av postoperativa infektioner. Världshälsoorganisationen (WHO) har under lång tid varnat för antibiotikaresistensens risker i relation till kirurgi, behandlingsalternativen minskar och vi behöver bli bättre på att operera utan kontaminera.

Kostnader för postoperativa infektioner i form av reoperationer, förlängda vårdtider och sjukskrivningar är höga. Patienters enskilda lidande vid en djup postoperativ infektion är sannerligen högt och i ett längre perspektiv finns det risk för att vi inte längre vågar utföra de operationer som vi gör i idag då riskerna för vissa patientgrupper anses vara för höga.

Operationssjuksköterskans huvuduppgifter är att upprätthålla en optimal hygienisk miljö på operationssalen under patientens operation. Alla projektets delarbeten handlar om att patientens risker för postoperativ infektion ska minska i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Min ambition är att öka kunskapen om prevention för postoperativa infektioner men också ge näring åt de operationssjuksköterskor som vill vidareutveckla och förbättra perioperativ vård.

Projektet är en del av forskningen i CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård)