pil med texten "muscles"

Projekt: Att pumpa upp egot: Livsbiografiska studier av unga människors dopningstrajektorier

Målet med detta projekt var att ge ökad kunskap om olika typer av vägar till doping och även bidra till en förståelse för hur sociala medier används för att diskutera, legitimera och komma i kontakt med doping.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Jesper Andreasson
Övriga projektmedlemmar
Thomas Johansson, Göteborgs universitet
Johan Öhman, PRODIS (Prevention av doping i Sverige)
Ellen Sverkersson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
PRODIS
Finansiär
Forte (utlysningen Forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)
Tidsplan
2018-2023
Ämnen
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap), socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka och identifiera unga kvinnor och mäns vägar till doping. Detta görs i huvudsak genom två nära förbundna delstudier.

I den första delstudien kommer vi att intervjua och följa ett 30-tal dopinganvändare, med varierande demografisk sammansättning gällande kön, etnicitet, social status, boende och ålder. Med hjälp av etnografiska metoder kommer vi att analysera hur dessa människors förståelse för och användande av doping successivt utvecklats över tid och i relation till de olika träningsformer de utövar i ett gym-sammanhang.

I den andra delstudien söker vi svar på frågan om vilken betydelse sociala medier och olika internetforum har för introducerandet av doping. I internetstudien kommer vi att använda oss av en metod speciellt utvecklad för att studera sociala medier och internetgemenskaper, kallad netnografi, vilken är inspirerad och influerad av traditionell etnografi och antropologi.

Projektet kommer att kunna bidra med ökad kunskap om olika typer av vägar till doping och även bidra till en förståelse för hur sociala medier används för att diskutera, legitimera och komma i kontakt med doping.

Projektet har ett uttalat preventivt kunskapsanspråk och genomförs i samarbete med det nationella antidopingnätverket PRODIS (Prevention av doping i Sverige), som bedriver ett långsiktigt preventivt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention. Genom detta samarbete säkerställs ett tätt samspel mellan forskning och praktik, där forskningsprocessen och forskningsresultaten direkt kan länkas till och bidra till att förfina det preventionsarbete som redan bedrivs i olika kommuner, inom socialtjänst, i föreningsidrotten med mera.

Projektet är knutet till forskargruppen Etnografiskt forum vid Linnéuniversitetet samt till Barn, ungdom, kultur och lärande (BUKL) vid Göteborgs universitet.