Projekt: Regpress 2

Att leverera kvalitet och ökad effektivitet inom lokalpressen i den digitala tidsåldern.

Vad är REGPRESS?

Vad har den regionala och lokala pressen för roll och betydelse i en global mediekultur? Utifrån den frågeställningen ämnar forskningsprojektet REGPRESS (Regionala pressprojektet) förstå vilken roll lokala medier spelar i södra Sverige, där lokalpressen haft en stark ställning sedan 1800-talet. REGPRESS undersöker den lokala pressens roll och värde idag, i en tid när dagspressen står inför en rad utmaningar: ökad digitalisering, att behålla och utöka upplagesiffror och sälja annonsutrymme. Vad har lokaltidningen för betydelse för sin publik idag?
 
Projektets första del startade 2015 och ställde frågor kring hur medierna anknyter till lokalbefolkningen, hur journalistiken kan gynna en mångfald i medierepresentationen och hur man kan motverka diskontinuitet i den globala medieåldern. Utifrån enkätundersökningar och intervjuer med journalister och läsare kunde forskningen visa på att den lokala pressen i södra och i mellersta delarna av södra Sverige har en fortsatt stark ställning. Denna första del avslutades 2017 och är sammanställd i projektets slutrapport.
 
Under 2018–2019 fortsätter REGPRESS för att fördjupa förståelse för lokala medier och hur lokalpressen kan arbeta på ett effektivt sätt och samtidigt möta dagens utmaningar. Syftet med REGPRESS 2 är att bidra till den lokala pressens utveckling genom att bedriva praktikbaserad forskning som också ger en djupare och bredare förståelse för de sammanhang i vilken den lokala pressen verkar. Lokal press är en del av en fungerande demokrati likväl som den utgör en kärna i det lokala samhällslivet. Det finns dock utmaningar i att leverera detta med begränsade resurser.

Forskningen i projektet syftar till att gemensamt skapa en arena där den lokala pressen kan reflektera kring hur de kan bli mer effektiva och konkurrenskraftiga och samtidigt behålla sin roll som ”förtroendeankare” hos sin publik. Forskningsansatsen är att öka och fördjupa kunskapen om den miljö i vilken den lokala pressen verkar, samt att bidra med tillämpad forskning för praktiska ändamål.

Denna andra del av REGPRESS har tre konkreta forskningsspår:

  1. Att inbegripa en förståelse för läsarnas nyhetsprioriteringar i kvalitetspressens arbete med urval och bevakning. Att identifiera och analysera vad lokalpressens läsare anser att de vill få ut av sin lokaltidning och vad som är mest betydelsefullt för dem. 
  2. Att bygga in kvalitet och förtroende i designen av webbaserad nyhetsmedia.Att undersöka och förstå hur förtroende kan implementeras i utformningen och användningen av webbaserade gränssnitt, med utgångspunkt i deltagande designworkshops för läsare, journalister och utvecklare.
  3. Att ställa innovation i relation till lokalpressens roll som förtroendeankare. Utifrån resultaten av de två första forskningsspåren ämnar detta tredje att undersöka på vilket sätt innovation och utveckling, som exempelvis personalisering av nyheter, påverkar förhållandet mellan lokalpress, lokalsamhälle och läsare.

Projektet REGPRESS är ett internationellt samarbete mellan Linnéuniversitetet, University of Glasgow och Gota Media AB.

Aktuellt

Under höst och vinter har REGPRESS 2 arbetat nära lokaltidningsläsare i fokusgrupper för att undersöka vad som utgör grunden för läsarnas förtroende för lokalpressen. Vad gör att lokalpressen upplevs som just trovärdig och hur det hänger samman med bedömningen av kvalitet? Utifrån fokusgrupperna genomför vi nu ett antal pilotintervjuer inför de deltagande workshops vi håller under våren på temat ”Dina drömmars lokaltidning”, där deltagarna tillsammans med oss forskare på ett experimentellt och lekfullt sätt utforskar hur morgondagens lokalpress skulle kunna se ut.

Projektledare

Projektgrupp

Bridgette Wessels
Bridgette Wessels, Professor,
University of Glasgow
bridgette.wessels@glasgow.ac.uk