projektbild som föreställer skog i urban miljö

Projekt: Rest till Bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Ann-Mari Fransson
Övriga projektmedlemmar
Anna Jensen
Deltagande organisationer
Projektet har 27 deltagande partners. Läs mer om alla partners på: https://biokol.org/om-projektet
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
2017–2023
Ämne
Institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik
Webbplats
https://biokol.org/

Mer om projektet

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, bioagropellets samt alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

Nedan följer några av de viktigaste resultaten så här långt (juni 2022):

  • Det går att producera biokol från alla de råmaterial som använts inom Rest till Bäst (dvs. bioagropellets, park- och trädgårdsavfall, alger och tång samt slam).
  • Biokolet är generellt betydligt renare än den ursprungliga restprodukten. En stor del av kadmiumet kan separeras vid höga temperaturer (700°C - 800°C).
  • Biokol producerat av alla fyra råmaterialen har en tydlig klimatnytta. Kolsänkepotentialen varierar dock.
  • Biokol är inte en produkt utan många. Dess egenskaper varierar beroende på vilket råmaterial som har använts, hur råmaterialet har förbehandlats och hur tillverkningsprocessen har sett ut.
  • Biokol kan förbättra etablering, vitalitet och tillväxt i gröna väggar och tak, regnbäddar, trädplanteringar och gräsytor.
  • Biokol kan ge större resiliens mot extrem torka i torkutsatta urbana system.
  • Flera vidareförädlade produkter med biokol har tagits fram.

Projektet befinner sig nu i sitt tredje steg, med fokus på att optimera och skala upp pyrolystekniken och verifiera de resultat som har erhållits i tidigare steg av projektet. Försöken med bokol i urbana vegetationsbäddar ska följas upp och biokolets förmåga att fånga näring samt dess funktion som filter i regnbäddar ska verifieras. Miljösystemanalyserna ska utökas till att inte enbart inkludera livscykelanalyser utan även energiflöden, materialflöden och näringsämnen. Flera nya biokolprodukter ska förhoppningsvis utvecklas och ett färdigt koncept av det pyrolyssystem som etablerades i Hammenhög under steg två av projektet ska erbjudas potentiella kunder. Vi kommer även att arbeta med att utveckla handeln med kolsänkor från biokol för att säkerställa ett transparent och verifierbart system och arbeta för att biokol införs som ett jordförbättringsmedel i den tekniska AMA-standarden.

Projektet är en del av kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling.

 

Medarbetare