allmän projektbild (linnea)

Projekt: Riskhantering i maritima verksamheter

Risk som begrepp hanteras på olika sätt och innefattar både objektiva/tekniska och subjektiva/samhälleliga synsätt. Riskhantering ligger till grund för beslutsfattande inom havsplanering och sjösäkerhetsarbete. Detta projekt fokuserar på risk, dess förståelse och manifestering inom den maritima sektorn.

Fakta om projektet

Projektledare
John Ohlson
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Min forskning fokuserar på hur begreppet risk hanteras inom offshore och andra maritima sektorer. Jag använder ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, vilket bygger på flernivåstyrning och institutionell teori.

Riskmodellering inom tillståndsprocessen av svenska havsbaserade vindkraftsprojekt utgjorde den första etappen av forskningen. Den andra etappen behandlar riskuppfattning kring bland annat säkerhetsinstallationer ombord på passagerarfartyg. Forskningen berör riskhantering från policy- till operatörsnivå.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.