händer som håller pusselbitar

Projekt: Säker i varje steg 3.0

Det här projektet fokuserar på att sprida och dela kunskap mellan professioner för att äldre personer ska få stöd att återerövra, träna och bibehålla fysisk funktionsförmåga integrerat i vardagen hemma. Detta gör vi genom att använda deltagaraktiva, scenariobaserade metoder i samverkan med Region Kronoberg och Region Kalmar län samt närliggande kommuner.

Fakta om projektet

Projekttitel
Säker i varje steg 3.0 – verksamhetsöverbryggande kunskapsspridning om att återerövra och bibehålla funktionsförmåga bland äldre personer i vardagen
Projektledare
Sofia Backåberg
Övriga projektmedlemmar
Susanna Strandberg och Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet; Jessica Olovsson, Region Kronoberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Växjö kommun, Alvesta kommun, Ljungby kommun, Borgholms kommun, Kalmar kommun
Finansiär
Forte (Nyttiggörandebidrag 2022)
Tidsplan
1 dec 2022–30 nov 2023
Ämne
Hälsovetenskap, e-hälsa (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

I detta projekt vill vi skapa forum för att nyttiggöra och sprida kunskap som tagits fram i ett tidigare forskningsprojekt (Säker i varje steg 1.0). Fokus ligger på digitala verktyg för att motivera och stärka äldre personers fysiska funktionsförmåga (balans, styrka och rörelsetillit) i skeden när den plötsligt förändras, till exempel efter en skada eller sjukhusvistelse. När äldre personer får redskap för att återerövra och bibehålla sin funktionsförmåga i vardagen hemma, ökar förutsättningarna för ett oberoende liv och ett hälsosamt åldrande.

Vi vet genom närliggande forskningsprojekt att även om digitala stöd visar sig vara användbara, är den stora utmaningen att implementera fungerande arbetsprocesser i vården som möter patienters behov av stöd när verktyg integreras och nyttiggörs i praktiken (Ekstedt et al., 2022). Projektet förväntas bidra till ökad förståelse för hur utmaningarna med interprofessionell samverkan kan överbryggas och hur motiverade stöd för äldre kan nyttiggöras, samt generera värdefull kunskap om hur innovationer integreras i praktiken.

Aktiviteter som planeras är verksamhetsöverbryggande forumträffar med Region Kronoberg, Region Kalmar samt Ljungby, Växjö, Alvesta, Kalmar och Borgholms kommuner. Vi kommer att använda deltagaraktiva metoder, såsom scenariobaserade forumspel, för att främja interprofessionell kunskapsöverföring om:

  1. Hur äldre patienter (+65) kan motiveras till att återerövra och träna sin fysiska funktionsförmåga i hemmet.
  2. Vilka verktyg och arbetssätt som fungerar i primärvårdens arbetsprocesser.
  3. Vilka hinder som finns för spridning och användning av interaktiva och innovativa e-hälsoverktyg för att stödja äldre personers funktionsförmåga i hemmiljö.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Medarbetare