händerna på en kvinna som skriver på en bärbar dator

Projekt: Samverkan för kompetensförsörjning

Projektet avser att studera och utveckla hur professionsutbildningar med lokal förankring kan utformas för att generera akademisk träning för studenter och bidra med efterfrågad arbetskraft på den lokala orten.

Fakta om projektet

Projektledare
Mattias Lundin
Övriga projektmedlemmar
Charlotte Silander
Tidsplan
1 aug 2023–
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Universitet är erkända som nyckelaktörer för kunskapsförsörjning och regional tillväxt. Kunskapsförsörjning är ändå en utmaning utanför högskoleorterna, vilket särskilt skapar problem i regioner med stor tillväxt. Studenter som flyttar för att studera utgör ingen lösning när de inte kommer tillbaka efter studierna. Lärosätena erbjuder utbildning i samverkan med kommuner som en lösning på problemet, men vi vet lite om vad dessa samverkande professionsutbildningar innebär.

Detta projekt syftar till att studera och utveckla dessa program. Kommuner med en industri där kompetensbehoven är stora och där kommunen erbjuder utbildningar i samarbete med flera olika lärosäten är utvalda för studien. Projektet använder dokument, enkäter samt intervjuer för att förstå den befintliga utformningen av dessa program. Intervjuerna är särskilt betydelsefulla för att förstå utbildningsanordnares och elevers erfarenheter. En etnografiskt inspirerad metod används för att förstå möjligheter till lärande.

Resultaten bäddar för utveckling av samverkansprogrammen i hela landet. Målet är att skapa kvalitet i programmen och förbättrad lokal anställningsbarhet i avlägsna regioner genom att föreslå nya utformningar av dessa program. Studenternas perspektiv och lärande är nyckelaspekter för att förbättra och utöka dessa samarbeten och nå fler studenter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare