förälder och lärare tittar på papper med barn i bakgrunden

Projekt: Samverkan mellan hem och förskola – transformerad i digitaliseringens tidevarv?

Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra med kunskap om hur villkoren för samarbete mellan hem och förskola har förändrats när kommunikationen har blivit alltmer digital.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirjana Samardzic Jelcic
Övriga projektmedlemmar
Janina Carlén, Linda Helgesson, Kristina Holmberg, Mattias Davidsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiärer
Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer (utlysning 2021), Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)
Tidsplan
Aug 2022–juni 2023
Ämne
Förskolepedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Problemområdet är tvärvetenskapligt och bygger på förskoleforskning, kommunikationsvetenskap och forskning om digitalisering. Forskargruppen ser det som viktigt att det genomförs studier om samarbetet mellan hem och förskola och hur samarbetet förändras när kommunikationen i hög utsträckning digitaliserats och villkoren förändras. Vilka konsekvenser får det för relationen och för samarbetet? Det finns anledning att misstänka att vissa grupper av vårdnadshavare missgynnas av denna transformation, exempelvis på grund av språkbarriärer.

Den centrala frågeställning som inringar vidare frågeställningar och problemformuleringar är: Hur har villkoren för samarbete mellan hem och förskola förändrats när kommunikationen blivit allt mer digital? Forskargruppen kommer att undersöka frågeställningen både utifrån ett vårdnadshavar- och förskollärarperspektiv, samt utifrån ett interkulturalitetsperspektiv. Projektet skall fungera som en startpunkt för att ta tillvara den mångfald av erfarenheter som finns bland förskollärare och hos vårdnadshavare, men som inte finns upptagen i aktuell forskning i en svensk kontext.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer och har föregåtts av ett såddprojekt med samma namn.

Medarbetare