Grupper av människor i en maskinhall

Projekt: Samverkansintegrerad undervisning - IDUN

Projektets övergripande mål är att möta arbetsgivarnas utmaningar inom kompetensförsörjning, innovation och jämställdhet genom den strukturerade, beprövade och dokumenterade arbetssättet cooperation education.

Fakta om projektet

Projektledare
Nina Albrecht
Övriga projektmedlemmar
Peter Lerman, Peter Adiels
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA, Södra skogsägarna Ek
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
220101- 240630
Forskargrupp
The Bridge

Mer om projektet

Att arbeta med utbildningar i nära samverkan med omgivande samhälle har ofta visat sig vara ett bra sätt att höja relevans, kvalitet samt attraktivitet inom kurser och program. Detta projekt innehåller ett första arbetspaket som syftar till att göra en djupare omvärldsanalys.

Företagens främsta utmaningar är kompetensförsörjning, innovationskraft och jämställdhet. Projektets övergripande mål är därför att möta dessa genom ett strukturerat, beprövat och dokumenterat arbetssätt för cooperation education som upplevs nyttigt och efterfrågat av både näringsliv och akademi. Verksamheten ska bli en långsiktig och en naturlig del av verksamheten inom Linnéuniversitetet samt kunna fungera som ett gott exempel på samverkan mellan näringsliv och lärosäte.

Projektet ska först utveckla och sedan verifiera, dvs testa, strukturer och arbetssätt för kurser och utbildningar som möjliggör anställning på ett företag under studietiden.

Meningen är att strukturerna och arbetssätten även ska leda till att synliggöra företagen inom lärosätet och på så sätt engagera studenter som annars inte har branschen som sin främsta avnämare. Detta är också viktigt för att få in nya kompetenser i branschen. Fokus ska även vara på att engagera en ökad mängd kvinnor från lärosätet där arbetet ska vara på lika villkor oavsett kön och bakgrund. Strukturerna ska även leda till att företagen ska få ökad kompetens att se och formulera sina egna behov av samverkan.

Projektet är främst koppla till universitetets strategiska partners för att kunna växla upp samverkan och inkludera flera aktörer från näringslivet i Linnéregionen.

Det strategiska partnerskapet mellan Linnéuniversitetet, IKEA och Södra adresserar till stor del utbildningssamverkan. Parterna har, främst inom områden med skoglig anknytning, identifierat samhällets framtidsutmaningar och näringens behov av kompetensförsörjning. Det föreslagna projektet kommer ta avstamp i dessa tankar.

Ett större kunskapsutbyte och ökad samverkan ska leda till en större innovationskraft bland de företag som engagerar sig i utbildningssamverkan. Detta kan blan d annat stimulera ytterligare samarbeten inom universitetens kurser: studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten. En ökad grad av näringslivskontakter kommer även att ge en kompetensförstärkning av personal/lärare vid universitetet samt generera fler forskningsprojekt med externa parter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Bridge