allmän projektbild

Projekt: Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik

Syftet med detta projekt var att öka beredskapen inom djuprenoveringsbranschen. Projektet fokuserade på uppbyggnaden av kapaciteten hos aktörerna på tjänstesidan (hantverkare, installationsföretag, konsulter, arkitekter osv.) och på husägare, samt utvecklade strategier och vägar för Växjö kommun för omfattande renovering av fristående hus.

Detta projekt avslutades i september 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Brijesh Mainali
Övriga projektmedlemmar
Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet; Magnus Jonasson och Olivia Thim, Växjö kommun; Lisa Ossman och Eva-Lotta Kurkinen, RISE; Johan Milton, Energikontor Sydost; Claes G Åhlander, Villaägarna Kronoberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun, RISE, Energikontor Sydost, Villaägarna Kronoberg
Finansiär
Formas
Tidsplan
1 nov 2019–30 sept 2022
Ämne
Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)

Resultat från projektet

Följande publikationer har tagits fram inom projektet.

Mer om projektet

Energieffektiv renovering har identifierats som ett viktigt mål i FN:s agenda för urban utveckling, för att driva utvecklingen av hållbara städer. Samtidigt har EU-kommissionens Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) identifierat så kallade one-stop-shops (OSS) som en användbar väg framåt för att stimulera omfattande renoveringar.

Det finns ett stort intresse för OSS-koncept bland både villaägare och små och medelstora företag (small and medium entrepreneurs; SME), vilka dominerar renoveringsmarknaden. Tidigare studier har dock visat att företagen tyvärr har svårt att erbjuda OSS-tjänster, främst på grund av bristande kompetens och resurser för att hantera och samordna flera aktörer. Andra bidragande orsaker är osäkerhet om kvaliteten hos det arbeta som utförs av andra företag samt, inte minst, eventuella affärsrisker.

Det här projektet är tvärvetenskapligt och kommer att med hjälp av både teknik och samhällskunskap ta fram målorienterad kunskap för ökad energieffektivisering av småhus. Projektet kommer att fokusera på två områden.

  1. Kompetensutveckling hos både byggnadsaktörer och användare.
  2. Utveckling av en strategi för kommunen för djuprenovering av småhus.

Projektet kommer att vara instrumentellt i att det överför den samlade vetenskapliga kunskapen från följande två forskningsprojekt, för att öka energirenoveringen av villor i Sverige:

Den vetenskapliga expertisen hos Linnéuniversitetet och RISE kommer att kombineras med kunskapen hos de samhälleliga parterna (Växjö kommun, Energikontor Sydost och Villaägarna Kronoberg) för att överföra forskningsrönen till praktiska resultat.

Övergripande mål

Detta projekt hjälper till att uppfylla de nationella såväl som Växjö kommuns mål för energieffektivitet och minskning av växthusgaser från bostadssektorn. Projektets huvudmål är:

  • Att utveckla kompetensen hos aktörerna på utbudssidan (hantverkare, installationsföretag, konsulter, arkitekter osv) samt hos villaägare.
  • Att rekommendera strategier och vägar för Växjö kommun för djuprenovering av fristående hus.

Projektet är en del av den forskning som bedrivs i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER).