elever som rör sig i en skolkorridor

Projekt: Skolans oumbärliga men osynliga arbetskraft – en studie av skolans stöd- och resursfunktioner

I detta projekt studerar vi det arbete som utförs av så kallade stöd- och resursfunktioner i skolan, det vill säga personal med uppgift att stödja, avlasta eller komplettera redan etablerade yrkesgrupper. Personalgruppen har växt i storlek och är 2022 nästan lika stor som antalet grundskollärare i svensk skola. I dagens skola framstår de som oumbärliga, men trots detta finns förvånansvärt lite kunskap om deras arbete.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Lindqvist
Övriga projektmedlemmar
Helena Ackesjö, Jens Gardesten, Lars Fonseca, Katarina Herrlin
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det finns ett professionellt territorium i svensk skola som befolkas av personal med uppgiften att stödja, avlasta eller komplettera redan etablerade yrkesgrupper. I internationell forskning betecknas dessa yrkesgrupper som ’paraprofessionals’. I svensk kontext kan elevassistenter och lärarassistenter sägas ingå i det paraprofessionella territoriet, men listan kan göras längre. ’Heltidsmentorer’, ’klassmentorer’, ’skolcoacher’, ’elevkoordinatorer’ och ’lagassistenter’ är bara några exempel på nya titlar inom området.

Och antalet yrkesutövare växer. Gruppen är nu nästan lika stor som antalet grundskollärare i svensk skola. Trots att stöd- och resursfunktionerna numera utgör en oumbärlig yrkesgrupp och att konsekvenserna av deras arbete ibland varit oväntade och kanske oönskade, är kunskapen om deras arbete förvånansvärt låg.

Det föreslagna projektet syftar till att generera ny kunskap genom att systematiskt beskriva och problematisera arbete inom det paraprofessionella territoriet i svensk skola. Projektets resultat kommer att ge en uppdaterad beskrivning av yrkesområdet och en fördjupad förståelse för stöd- och resursfunktionernas arbete i skolan. Utgångspunkten tas i forskning som visar att expansionen av paraprofessionella territorier rubbar skolorganiseringens ekologi och väcker en professionell dynamik till liv, som i sin tur kan förändra hur skolor organiserar interaktioner och relationer.

Tre kompletterande studier kommer att genomföras. För det första två enkätstudier, en övergripande och rikstäckande samt en mer utförlig och regional, med syfte att kartlägga det paraprofessionella territoriet i svensk skola. För det andra fältstudier där stöd- och resurspersonal kommer att följas, med avsikt att urskilja de sociala processer som förhandlas i det dagliga arbetet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare