studenter som skriver

Projekt: Skolframgång för nyanlända: möjligheter, hinder, identiteter och samverkan

Detta projekt kommer att fylla kunskapsluckor rörande nyanlända barns och ungdomars situation genom att i detalj undersöka vardagliga interaktioner i skolan och dessas betydelse för integrationen.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
Hennie Kesak, Linnéuniversitetet; David Wästerfors, Lunds universitet; Sophia Yakhlef, Högskolan Kristianstad; Yaka Matsuda, Hiroshima University, Japan; Galina Lokareva och Nadiya Stadnichenko, Zaporizhzhya National University, Ukraina; Emma Medegård och Karolina Henrixon
Tidsplan
2018–
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Studien syftar till att analysera:

  1. framgångar och hinder i lärarnas arbete med nyanlända elever;
  2. framgångar och hinder i skolans organisation av arbetet med nyanlända elever;
  3. lärarnas arbetssituation och förutsättningar att skapa undervisning som stöder nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet
  4. nyanlända elevers identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.

Skolan kan som miljö bidra till att skapa stabilitet i ett nyanlänt barns eller ung människas liv, och utbildning utgör en central resurs att bygga ett självständigt liv på. Flera studier betonar att utbildning utgör en grundläggande resurs för ungdomars och unga vuxnas framtida etablering på arbetsmarknaden och för deras delaktighet i samhället.

Mycket kring flyktingungdomars integration och situation i den svenska skolan och i samhället är fortfarande okänt och bör därför undersökas. Detta projekt kommer att fylla kunskapsluckor rörande nyanlända barns och ungdomars situation genom att i detalj undersöka vardagliga interaktioner i skolan och dessas betydelse för integrationen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).

Medarbetare

Länkar