Mikroskopbild på små växtplankton. Foto: Anabella Aguilera

Projekt: Små växtplankton, en outforskad kolsänka

I detta projekt undersöker vi rollen av små växtplankton i havets kolcykel genom att studera hur mycket deras celler klumpar ihop sig, hur processen skiljer sig mellan arter och vilka mekanismer som ligger bakom. Detta är viktigt för att bättre förstå havets roll i den globala kolcykeln.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid
Övriga projektmedlemmar
Lisa Winberg von Friesen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådets öppna utlysning 2023) 
Tidsplan
1 jan 2024 – 31 december 2027 
Ämnen
Biologi, ekologi och miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA)
Spetsforskningsmiljö: Linnaeus University Centre
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Linné: Vatten

Mer om projektet

Växtplankton i havets ytskikt binder koldioxid genom fotosyntes. En del av den resulterande biomassan sjunker till havets botten och lagras. Mängden kol som sjunker och lagras avgörs till stor del av artsammansättningen av växtplankton, där större växtplankton sjunker snabbare än mindre.

De allra minsta växtplankton (pikoväxtplankton) har en global utbredning och de förväntas bli allt vanligare när haven blir varmare med klimatförändringarna. Hittills har det ansetts att pikoväxtplanktonceller, på grund av sin ringa storlek (<2-3 mikrometer), har en låg sjunkhastighet. Detta kan däremot förändras om celler klumpar ihop sig och bildar aggregat. Aggregering skulle kunna medföra att biomassa från pikoväxtplankton sjunker snabbare än man tidigare trott. Hur stor betydelse detta har som en kolsänka i kustnära ekosystem är okänt och mekanismerna bakom aggregering av pikoväxtplankton är ej kartlagda.

I detta projekt kommer sjunkande aggregat att samlas in och undersökas för att studera andelen pikoväxtplankton vid olika djup. Mätningar av mängden sjunkande aggregat vid olika säsonger och artsammansättning kommer att ge detaljerad information om pikoväxtplanktons betydelse som kolsänka. Med hjälp av kontrollerade laboratorieexperiment kommer faktorer som påverkar aggregering av olika nyckelarter att studeras, vilket ger kunskap om hur aggregering kan påverkas när miljön förändras.

Slutligen kommer de molekylära mekanismer som bidrar till aggregering att kartläggas. Detta gör det möjligt att identifiera interaktioner mellan celler som påverkar havets kolsänka. Denna kunskap bidrar med molekylära indikatorer för en ökad förståelse av havets kolcykel. Resultaten av projektet är viktiga för att förstå hur en ökad mängd pikoväxtplankton kommer att påverka marina ekosystem och möjliggör en integrering av dessa små, men betydelsefulla, organismer i havets kolbudget. 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) samt ingår i Kunskapsmiljö Linné: Vatten.

Schematisk bild över hur aggregering av pikoväxtplankton fungerar och hur det kan påverka havets kolbudget. Grafik: Lisa Winberg von Friesen
Schematisk bild över hur aggregering av pikoväxtplankton fungerar och hur det kan påverka havets kolbudget. Grafik: Lisa Winberg von Friesen