robot, bildskärm och hand

Projekt: Smart Dat

Målet med projektet är att genom att erbjuda insatser inom automatisering och digitalisering för små och medelstora företag (SMF) inom tillverkande sektor i Linnéregionen stärka graden av innovation samt ge ökad tillgång till tillämpad forskning och på så sätt öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Projektet erbjuder korta kunskapshöjande insatser och främjar teknikspridning i en befintlig demonstrationsanläggning. Genom långsiktiga satsningar blir SMF bättre rustade att möta framtida utmaningar, ta vara på möjligheter inom automatisering och digitalisering samt hantera global konkurrens och samhällsförändringar. Projektet syftar även till att förbättra förutsättningarna för hållbar produktion som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. 

Många företag vill öka graden av automation och digitalisering men för att kunna göra det finns behov av att höja kompetensen och främja kunskapsutbyte mellan företag och forskare. Vi erbjuder därför flera olika delaktiviteter som har som syfte att ge deltagarna mer fördjupad kunskap inom teknik och automation. 

Finansiärer

Tillväxtverket, logo
Medfinansieras av Europeiska unionen
Region Kalmar län, logo
Region Kronoberg, logo