sittdemonstration för afghaner

Projekt: Social sårbarhet och civilt motstånd i migrationens fotspår – en fallstudie av lidande, etiska och moraliska ställningstaganden bland svenska volontärer, socialarbetare och unga migranter

Detta projekt söker kunskap om moraliska och etiska drivkrafter för att agera, motståndsstrategier mot myndigheter/arbetsledare och reparationsstrategier i möten mellan frivilliga professionella och unga asylsökande, i en tid som karaktäriseras av både splittring och tystnad inför de processer som pågår och som nyare forskning bedömt som rättsosäkra.

Fakta om projektet

Projektledare
Torun Elsrud
Finansiär
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 aug 2017-31 dec 2019
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Studien fokuserar moraliskt och etiskt meningsskapande i en landsomfattande och samtidigt lokal frivilligrörelse bestående av asylsökande ensamkommande ungdomar och professionella inom bland annat socialtjänst och skola. Dessa professionella aktörer ägnar fritiden åt att på olika sätt stötta ensamkommande ungdomar och att agera politiskt för att förhindra fortsatta utvisningar, samt omflyttningar av ensamkommande åldersuppskrivna ungdomar inom Sverige. Ibland tangerar deras engagemang civil olydnad (till exempel demonstrationer utan tillstånd) eller medför risk för uppsägning (på grund av  "för starkt" engagemang). Gemensamt för majoriteten av de "professionella" deltagarna är att de är medelålders svenska kvinnor, medan majoriteten av de ensamkommande är unga killar från Afghanistan.

Projektet söker kunskap om moraliska och etiska drivkrafter (för att agera), motståndsstrategier (mot myndigheter/arbetsledare) och reparationsstrategier (i möten mellan frivilliga professionella och unga asylsökande) i en tid som karaktäriseras av både splittring och tystnad inför de processer som pågår och som nyare forskning bedömt som rättsosäkra. Ansatsen utgår från postkolonial teoribildning där genusanalys är grundläggande för att förstå konflikt och migration, och de motstånds- och reparationsrörelser som ofta följer i konflikters kölvatten. Projektet fokuserar såväl frivilliga "professionellas" röster som unga migranters genom kvalitativa intervjuer och observationer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Social work and migration och i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

 

Medarbetare