nakenråtta

Projekt: Socialbeteende och åldrande i nakenråtta och andra afrikanska mullvadsråttor

Vetenskapen har utvecklat ett speciellt intresse för nakenråtta och andra afrikanska mullvadsråttor på grund av deras säraktiga socialsystem och höga livslängd. Vanligtvis förkortar reproduktion, snabb tillväxt och hög energiförbrukning ett djurs livslängd, men hos nakenråttor har man sett det omvända, precis som hos termiter och myror. Det här forskningsprojektet syftar till att förtydliga huruvida afrikanska mullvadsråttors roller i det vuxna livet är förutbestämda redan i tidig utveckling och huruvida åldrandet påverkas av skillnader i tidig tillväxt, beteende och social status.

Fakta om projektet

Projektledare
Markus Zöttl
Övriga projektmedlemmar
Tim Clutton-Brock, University of Cambridge, England; Shazia Irshad, Oxford University, England; Nigel Bennett, University of Pretoria, Sydafrika
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of Cambridge, England
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2018-31 dec 2020
Ämne
Ekologi, evolutionsbiologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Vetenskapen har utvecklat ett speciellt intresse för nakenråttor på grund av deras säraktiga socialsystem och höga livslängd. Nakenråttans reproduktionssystem skiljer sig från andra däggdjur genom att de endast har ett reproducerande par per koloni, precis som hos eusociala insekter såsom termiter och myror. De allra flesta individerna reproducerar sig inte och gräver, söker föda och bygger bo. Vilken roll en individ intar senare i livet och hur mycket energi och tid de investerar i uppgiften har förklarats genom att de har förutbestämda utvecklingsmönster, förenklat sett är det tillväxthastigheten som avgör arbetsrollen i det vuxna livet. Däremot antyder ny forskning hos en nära släkting till nakenråttan att rollerna är plastiska och avbyter varandra snarare än en specialisering av uppgift.

Vanligtvis förkortar reproduktion, snabb tillväxt och hög energiförbrukning ett djurs livslängd. Hos nakenråttor har man sett det omvända, nämligen att reproducerande individer av nakenråttor uppvisar en extremt hög livslängd. Det har därför föreslagits att åldringsprocessen hos reproducerande nakenråttor istället tycks sakta ner, snarare än öka, vilket resulterar i att reproducerande individer av nakenråttor kan nå en ålder av mer än 28 år.

Är nakenråttors roller förutbestämda?

Det här forskningsprojektet syftar till att förtydliga...

  • Huruvida nakenråttors roller i det vuxna livet är förutbestämda redan i tidig utveckling
  • Huruvida åldrandet påverkas av skillnader i tidig tillväxt och beteende, och
  • Huruvida åldrandet skiljer sig mellan reproduktiva och icke-reproduktiva individer.

För att besvara dessa frågor kommer standardiserade och koordinerade observationer att göras av 16 kolonier vid fyra kollaborerande forskningsinstitutioner. Observationerna kommer att åskådliggöra arbetsfördelningen och tillväxt hos unga individer. Beteendeobservationerna kommer att kompletteras med icke-invasiva mått av telomerer för att uppskatta åldrandet hos individer med olika tillväxtmönster och roller i kolonin. Experimentellt kommer vi från syskonpar att bilda individer med reproduktiv aktivitet och utan. Vi kommer att uppmäta huruvida den sociala statusen inverkar på telomerernas utseende. Telomerer är kromosomernas ändbitar. Hastigheten varmed telomererna förkortas avgör en individs åldrande. Telomerer används således vedertaget inom forskningsvärlden för att studera hastigheten av åldrande inom flera olika djurgrupper.

Studien syftar till att förtydliga kopplingen mellan åldrande och social status. Studien kommer också att klargöra om nakenråttor skiljer sig från andra däggdjur genom att uppvisa fixa utvecklingsmönster liknande de för eusociala insekter. Likaså förväntas resultaten påverka åldersforskningen hos människor och djur, och sannolikt även den biomedicinska forskningen som pågår hos nakenråttor beträffande cancerresistens.