Projekt: Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av oväntat hjärtstopp

Projekt: Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av oväntat hjärtstopp

Närstående till personer som avlidit till följd av oväntat hjärtstopp löper risk att drabbas av psykisk ohälsa och komplicerad sorg. Syftet med forskningsprojektet är därför att få ökad kunskap om närståendes erfarenheter för att kunna utveckla stöd utifrån de behov som upplevs till följd av förlusten.

Detta projekt är avslutat.

Projektledare
Nina Carlsson, leg sjuksköterska och doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet
Forskningsledare
Kristofer Årestedt, professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Anders Bremer, ambulanssjuksköterska, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet Anette Alvariza, specialistsjuksköterska i cancervård och docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola Lena Axelsson, leg sjuksköterska, med dr, högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2018 - 2022
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer information

Varje år drabbas tusentals personer av oväntat hjärtstopp på eller utanför sjukhus. De flesta hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet och bevittnas i två av tre fall av närstående. Oväntade hjärtstopp beror till största delen (60 – 70 %) på en bakomliggande hjärtsjukdom. Nationellt sett är överlevnaden omkring 11 % vid hjärtstopp utanför sjukhus och 32 % på sjukhus. Sammantaget motsvarar detta minst 6500 dödfall per år och ett än större antal drabbade närstående. Förlusten av en familjemedlem eller nära person är en av de mest stressfyllda upplevelserna i en människas liv. Hos närstående kan förlusten få en påtaglig påverkan på både psykisk och fysisk hälsa. Trots detta saknas idag strukturerat stöd för närstående. För att kunna utveckla ett sådant stöd krävs kunskap om närståendes sorgereaktioner. Forskningsprojektet vänder sig till vuxna närstående till en person som avlidit till följd av oväntat hjärtstopp.