Hand som håller gädda med krok i munnen..

Projekt: Sportfiske med "catch-and-release" – hållbar förvaltningsmetod eller ett osynligt hot?

Syftet med detta projekt är att utreda om, och hur, sportfiske med återutsättning, så kallad "catch-and-release", har långtidseffekter på fiskens fortplantningsförmåga.

Fakta om projektet

Projektledare
Petter Tibblin
Övriga projektmedlemmar
Henrik Flink, Per Larsson, Oscar Nordahl, Markus Hall, Kristoffer Bergström, Linnéuniversitetet, Juha Meriä, Helsingfors Universitet, Erik Petersson, Sötvattenslaboratoriet, SLU Aqua
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Helsingfors Universitet
Finansiär
Forskningsrådet Formas (Formas årliga öppna utlysning 2018)
Göte Borgströms Stiftelse för Fiske- och Vattenvård
Tidsplan
1 juni 2019 – 30 maj 2023
Ämnen
Akvatisk ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Fiskekologi

Mer om projektet

Sportfiskesektorn ökar världen över samtidigt som det blir allt vanligare att man i sportfisket återutsätter sin fångade fisk, så kallat catch-and-release (CAR). Överlevnaden hos återutsatt fisk är generellt hög och CAR anses därför vara en framgångsrik förvaltningsmetod som skyddar fiskbestånd mot ett intensivt sportfiske. Men det finns ändå en oro och möjlighet att CAR har negativa effekter på fiskbeståndens livskraft, dynamik och produktivitet av andra orsaker än direkt dödlighet, orsaker vi inte känner till idag.

Det är möjligt att CAR har en negativ påverkan genom egenskaper som är kopplade till fiskens fortplantning, överlevnad på lång sikt eller genom långvariga beteendeförändringar. Men detta har sällan studerats och är till stor del okänt. Syftet med vårt forskningsprojekt är att undersöka om CAR påverkar sådana egenskaper och vi kommer bland annat att titta på fiskars tillväxt, fortplantning och migrationsbeteenden efter att de återutsatts. Detta gör vi genom att kombinera omfattande fält- och laboratorieexperiment med molekylära metoder. Vi fokuserar främst på fiskarter som är populära i sportfisket såsom gädda, lax och öring.

Resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse kring effekterna av CAR och dess roll som förvaltningsverktyg med det långsiktiga målet att bidra till ett hållbart sportfiske till gagn för framtida generationer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fiskekologi och i Linnéuniversitetets spetsforskningscenter Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).