tre barn med pekplattor

Projekt: Språkförmåga, lärmiljö och undervisning

En god språklig förmåga är centralt för elevers skolprestationer. I projektet undersöker vi hur lärmiljö och undervisning kan stödja barns språkutveckling.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Docent Christian Waldmann (kontaktperson), Professor Kirk Sullivan, Umeå universitet
Övriga medverkande forskare: Professor Julie Dockrell, London University College, FD Ingmarie Mellenius, Umeå universitet
Ämne: Svenska
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora

Mer om projektet

Den muntliga språkfärdigheten är en central del av språkförmågan och ligger till grund för och interagerar med läs- och skrivutvecklingen. Att kunna använda sin språkliga förmåga för att diskutera, samarbeta och lösa problem är centralt för elevers skolprestationer.

En begränsad språklig repertoar hos barn innebär en risk för svårigheter med läs- och skrivutvecklingen, och för svaga skolprestationer. Språkliga svårigheter i barndomen består ofta in i vuxen ålder och kan få livsvariga negativa konsekvenser för individens utbildningsnivå. Alla barn/elever har rätt till en skolmiljö som stödjer deras språkliga utveckling, tillfällen att öva och utveckla sina språkliga färdigheter och interaktioner med mer kvalificerade samtalspartner som utmanar deras språkliga förmåga. Läraren och undervisningen spelar en avgörande roll för att barn/elever ska kunna utveckla sina språkliga förmågor. Inlärningsmiljöer som stödjer barns/elevers språkliga förmågor har också visat sig stödja deras läs- och skrivutveckling. Dock vet vi väldigt lite om hur barns/elevers språkutveckling stöds i svenska förskolor och skolor.

Observationsverktyg för att undersöka språkutvecklande faktorer

För att kartlägga i vilken utsträckning lärmiljön och undervisningen stödjer barns/elevers språkutveckling kan förskollärare och lärare använda särskilda verktyg. Ett verktyg med potential att anpassas till och implementeras i svenska skolor är det evidensbaserade "Communication Supporting Classrooms Observation Tool" (CsC Observation Tool). Detta observationsverktyg har utvecklats för en engelsk skolkontext men bygger i alla delar på forskningsevidens om vilka fysiska lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner som utgör språkutvecklande inslag i undervisningen. I Sverige kan verktyget användas från förskolan till årskurs 1 för att identifiera såväl styrkor som utvecklingsbehov i den fysiska miljön, lärtillfällena och interaktionerna i klassrum/lärandemiljöer med fokus på barns/elevers språkliga utveckling.

Målsättningar

Detta projekt har tre målsättningar

  1. Att anpassa "CsC Observation Tool" till svenska skolförhållanden och undersöka i vilken utsträckning det kan användas av svenska lärare för att kartlägga den fysiska lärmiljön, lärtillfällena och interaktionerna i klassrum/lärandemiljöer.
  2. Att undersöka hur barns/elevers språkutveckling stöds i klassrum/lärandemiljöer i sista året i förskolan, förskoleklass och årskurs 1 med fokus på den fysiska lärmiljön, lärtillfällena och interaktionerna.
  3. Att identifiera kontextuella faktorer som bidrar till skillnader i hur barns/elevers språkutveckling stöds i förskolan, förskoleklass och årskurs 1.