samtal med mamma och litet barn via tolk

Projekt: Språklig rättvisa, global migration och den nordiska välfärdstaten

Projektets syfte är att undersöka språklig rättvisa i nordiska välfärdsinstitutioner. Det huvudsakliga problem som vi ska undersöka är hur flerspråkighet förstås och vägleder arbetet för nordiska välfärdsinstitutioner i mötet med människor som migrerar till Sverige och som inte behärskar majoritets- eller minoritetsspråken.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Hanna Kara och Camilla Nordberg, Åbo Akademi, Finland; Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola; Eveliina Tolvanen, Åbo universitet, Finland; Linnéa Åberg, Högskolan Väst
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Södertörns högskola och Åbo Akademi, Finland
Finansiär
Vetenskapsrådet (utlysning för forskningsmiljö 2022)
Tidsplan
1 aug 2023–31 juli 2027
Ämne
Socialt arbete, sociolingvistik och socialpolitik (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I det här projektet undersöker vi betydelsen av flerspråkighet i möten mellan migranter och olika välfärdsinstitutioner i Finland och i Sverige.

Grundprincipen för dessa möten är att alla ska behandlas lika och ha tillgång till jämlik samhällsservice. Denna grundprincip utmanas av det faktum att allt fler människor i båda länderna kommer från andra länder och talar andra språk än svenska och finska.

Idag är flerspråkighet därför en självklarhet. Ändå hanteras det ofta av samhällets institutioner som om det vore ett tillfälligt och övergående tillstånd. Det gör att det finns gott om kortsiktiga lösningar, men få initativ till långsiktig förändring av hur samhällets institutioner kommunicerar och arbetar med flerspråkighet.

Detta har lett till att människor utsätts för diskriminering och social orättvisa. Det behövs därför nya sätt att förstå och svara på människors behov, rättigheter för att överbrygga hinder för delaktighet och integration.

Det problem som vi därför vill undersöka är hur flerspråkighet förstås och vägleder arbetet för välfärdsinstitutioner i deras möten med människor som migrerat till Sverige eller Finland och som inte behärskar majoritets- eller minoritetsspråken. Studien bygger på observationer och intervjuer med ett urval av aktörer inom socialt arbete och andra välfärdsområden, och med migranter som ingår i barnfamiljer eller är ädre än 65 år och som har kontakter med välfärdsinstitutioner.

Forskningsdesignen och datainsamlingen bygger på jämförelser mellan Sverige och Finland och är indelad i fyra steg, baserat på fyra huvudsakliga forskningsfrågor.

  1. Vad betyder språklig rättvisa i de nordiska välfärdsstaterna präglade av språklig mångfald och i ett växande textuellt landskap med allt mer digitalt baserad infrastruktur?
  2. Hur presenteras, utförs, uppfattas och övervinns språkliga maktasymmetrier av brukare, professionella och sociala institutioner?
  3. Hur kan vi förstå myndighetsliteracitet ur både brukares och professionellas synvinkel?
  4. Hur kan skillnader och likheter mellan de två nationella sammanhangen förklaras och leda till nya lärdomar i ett vidare internationellt sammanhang?

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Social work and migration och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.