skylt torparängen

Projekt: Stadsutvecklingsprojekt Torparängen i Växjö

Området Torparängen ligger 3 km söder om Växjö centrum. En yta på 225 000 kvm ska innehålla bebyggelse och parkområden. Området är planerat för cirka 250 bostäder, fördelat på flerbostadshus och radhus. Detta unika projekt ger möjlighet att studera hela processen, från planering till färdig byggnation.

Detta projekt avslutades 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Lindblad
Projektmedlemmar
Fredrik Lindblad, Åsa Bolmsvik, Tobias Schauerte
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun, VKAB (Växjö kommunföretag AB)
Finansiärer
Växjö kommun, VKAB (Växjö kommunföretag AB)
Tidsplan
2016–2020
Ämnen
– Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)
– Industriell ekonomi (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
www.vaxjo.se/torparangen

Mer om projektet

flygbild över torparängen
Flygbild över området Torparängen. Foto: Växjö kommun.

Växjö var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och på att bygga högt i trä. Forskning på Linnéuniversitetet har tidigare bedrivits inom detta område. I och med att det nya Stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas i Växjö, erbjuds en möjlighet att utveckla detta arbete ytterligare och tillsammans bli ledande inom området, samt att skapa en ny träbyggnadsarena i Växjö. Projektet erbjuder en grund för forskning, näringsliv och utbildningssektor att öka samarbetet. Därigenom kan universitetet och kommunen tillsammans samla och skapa ett större intresse hos branschen, vilket på sikt kan generera mer hållbar bebyggelse på ett ekonomiskt effektivt och försvarbart sätt.

Torparängen ligger 3 km söder om Växjö centrum och projektet har en planerad yta på 225 000 kvm, fördelat på bebyggelse samt parkområden. Området är planerat för cirka 250 bostäder, fördelat på flerbostadshus och radhus, vilka skall byggas av fem utvalda byggherrar.

Stadsutvecklingsprojektet Torparängen erbjuder möjlighet att studera hela processen, från planering till färdig byggnation. Detta, i kombination med att knyta samman ett flertal olika områden som både täcker in de strategiska komponenterna med de rent byggtekniska aspekterna i ett projekt av den är storleken, gör projektet unikt.

Projektets delar

Skiss över planerat parkområde
Skiss över planerat parkområde. Bild: Växjö kommun.

Projektet innehåller flera delar – förstudie, upphandling, produktion, tekniska förutsättningar, operationalisering samt uppföljning. Dessa delar har mynnat ut i tio forskningsdelprojekt, vilka kommer att koordineras genom den gemensamma projektledningen. Delprojekten kommer huvudsakligen att ha en inriktning enligt punkterna nedan, vilka i sig genererar en rad intressanta områden att studera.

  1. Marknadsstudie, varför byggs så lite i trä?
  2. Upphandling och anbud (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  3. Projektering (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  4. Produktion (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  5. Leverans och montering inklusive laserscanning (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  6. Vindinducerade vibrationer i bruksgränstillstånd (flerbostadshusdelen)
  7. Akustik och vibrationer (flerbostadshusdelen)
  8. Mätning av fukt och värme (flerbostadshusdelen)
  9. Mätning av vertikala relativförskjutningar (flerbostadshusdelen)
  10. Analys av slutanvändaren – förväntat och upplevt kundvärde (radhus‐ och flerbostadshusdelen)

Utöver de primära forskningsområdena kommer projektet även att skapa ett flertal examensarbeten inom olika områden, vilka kommer att involvera studenter från en rad olika program vid Linnéuniversitetet. Det här är en direkt följd av möjligheten att få studera ett helt byggnadsprojekt från början till slut som involverar ekonomiska, strategiska, logistiska och rent byggnadstekniska frågor.

Projektet är en del av den forskning som bedrivs inom forskargrupperna Träbyggnadsteknik och Maskinteknik.

Studentprojekt – examensarbeten och terminsprojekt

Förutom de direkta forskningsprojekten erbjuder Torparängen unika samarbetsmöjligheter mellan industri, kommun, forskning och utbildning inom flera områden. Dessa projekt skapar kontakter med studenter inom olika ämnen och gör att företag som är kopplade till Torparängen får en gedigen kunskapsbank av information inom olika områden.

Studenter gör akustikmätningar på Torparängen för exjobb

Några exempel på arbeten som kopplas till Torparängen är examensarbeten och terminsprojekt inom byggnadsutformning, byggfysik, VR-teknik, logistik, byggnadsproduktion och ekonomi. Det är ofta aktiva forskare som initierar dessa projekt, vilka bedrivs i samarbete med de företag som är verksamma på Torparängen.

Medarbetare