två målade händer som formar ett hjärta

Projekt: Stärkt kvalitet i fritidshemmets undervisning

Syftet med detta projekt är att utveckla samarbetsformer mellan akademi och kommun för att stärka kvaliteten på fritidshemmets undervisning. Målet är att fritidshemmets undervisning bidrar till ökade upplevelser av en meningsfull fritid, ökad närvaro på fritidshemmet och på sikt även till elevers måluppfyllelse.

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Ackesjö
Övriga projektmedlemmar
Marina Wernholm, Mergim Krasniqi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Kalmar kommun
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2024
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att utveckla samarbetsformer mellan akademi och kommun, med målet att stärka kvaliteten på fritidshemmets undervisning. Samhällsutvecklingen mot vårdnadshavares mer flexibla arbetstider och ökade möjligheter till hemarbete påverkar elevers deltagande på fritidshemmet, och över tid identifieras att eleverna slutar på fritidshemmen allt tidigare.

En mer systematisk undervisning som utgår från aktuella elevgruppers behov skulle kunna bidra till att fler elever stannar kvar längre på dagarna och högre upp i åldrarna. Genom att utveckla väl genomtänkta och varierande undervisningssituationer, kan fritidshemmets verksamhet bidra till att eleverna upplever en meningsfull fritid där de kan bredda och fördjupa sina intressen samt göra nya upptäckter som kan bidra till utveckling och lärande. Planerade undervisningssituationer på fritidshemmet, med tydliga mål för utveckling och lärande, kan även skapa förutsättningar för utveckling av såväl språk-, läs- och skrivfärdigheter som sociala förmågor.

Hela utbildningssystemet i Sverige ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt som denna skrivning i skollagen öppnar för nya möjligheter, ställer den stora krav på landets största offentliga verksamhet, utbildningsväsendet, och på de förutsättningar som ges för att bedriva verksamhet och leda verksamhetsutveckling med denna grund. ULF-projektet har därför som övergripande mål att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och verksamhet, ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU-kapacitet hos huvudmännen. I detta projekt prövas seminarieverksamhet med ett mindre antal fritidshem, som mellan träffarna genomför egna lokala utvecklingsarbeten.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning, samt Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare