hus byggt i korslimmat trä

Projekt: Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck

Målet med detta projekt är att öka konkurrenskraften för korslimmat trä som framtidens konstruktionsmaterial och att därmed bidra till en grön omvandling av byggbranschen.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas Bader
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Jan Oscarsson, Anders Olsson, Min Hu, Andreas Briggert, Michael Schweigler, Johan Vessby, Ambrose Dodoo, Truong Nguyen, Uniben Tettey, Michael Dorn, Jonas Klaeson, Carl Larsson, Anders Alrutz
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Södra Skogsägarna (Södra Wood)
Skanska Sverige AB
Setra Trävaror AB
WoodEye AB
Dynalyse AB
SAAB AB
Vida AB
Derome AB
Midroc Property Development AB
Weland Aluminium AB
HSB Sydost
Arkitektbolaget Kronoberg AB
GBO Fastening Systems AB
Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
Centrum för byggande och boende med trä (CBBT)
Finansiär
KK-stiftelsen, Synergi-programmet
Tidsplan
1 okt 2019-30 sept 2023
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet


Byggandet och användningen av byggnader står för ungefär hälften av alla utvunna materialresurser och en tredjedel av alla koldioxidutsläpp inom EU. Därför finns det stor potential i att byta ut icke förnybara byggnadsmaterial mot träbaserade material som korslimmat trä (KL-trä; cross-laminated timber, CLT, på engelska) för att få en kostnadseffektiv minskning av koldioxidavtrycket och ett förbättrat utnyttjande av naturresurser. Även om snabba framsteg har gjorts under de senaste 25 åren, vilket har utvecklat KL-trä från en uppfinning till en uppskattad grön byggteknik för byggnader med flera våningar, har tekniken ännu inte nått sin fulla potential. Det finns fortfarande angelägna behov av forskning och utveckling.

Det övergripande målet med detta projekt inom KK-stiftelsens Synergi-program är att, utifrån en helhetssyn, utveckla viktiga aspekter hos KL-trätekniken för att förbättra dess övergripande konkurrenskraft jämfört med alternativ teknik baserad på icke förnybara byggmaterial, och därmed bidra till en grön omvandling av byggsektorn.

Avgörande aspekter

Avgörande aspekter, vilka identifierats i dialog med projektets partner och andra företag i trä- och byggbranschen, totalt ett 30-tal, är:

  1. Effektivt utnyttjande av tillgängligt råmaterial för att producera KL-träpaneler med optimerade strukturella egenskaper.
  2. Pålitliga konstruktionsmodeller för förband med effektiva anslutningar som minimerar kostnader och arbetsinsatser i bygg- och demonteringsskedena.
  3. Mätmetoder för och övervakning av byggnader för att säkerställa bibehållen säkerhet, hållbarhet och prestanda över tid.
  4. Livscykelbedömning av byggnader för att jämföra lösningar med avseende på kolavtryck och för att maximera de gröna fördelarna med KL-träbyggtekniken.

Varje aspekt behandlas i ett delprojekt av ett forskarteam i nära samarbete med företag som har ett stort intresse för respektive aspekt och i projektet som helhet. Företagens bidrag omfattar att dela med sig av erfarenheter och kunskap, tillgång till produktionsanläggningar för KL-trä för insamling av data, prover för experimentella tester, projektplaner för referensbyggnader, tillgång till byggplatser för användning av vetenskapliga mätinstrument, finansiering av en industrianställd doktorand, samt kontanta bidrag.

Omfattande samverkan

Många synergier erhålls i samspelet mellan delprojekten eftersom, exempelvis, optimerade KL-träpaneler (delprojekt 1) bör beakta inbäddningsegenskaper för förband (delprojekt 2), mätningar med hjälp av temperatursensorer (delprojekt 3) ger information angående potentiella kylbryggor (delprojekt 4) och så vidare.

Daglig kommunikation mellan forskare och det faktum att åtskilliga företag är engagerade i fler än ett delprojekt främjar ett effektivt samarbete och synergier inom projektet. En projektledningsgrupp bestående av erfarna forskare som fungerar som projektledare, biträdande projektledare och delprojektledare kommer att samordna arbetet med partner från näringslivet och kommunen. Detta starka team av forskare och affärspartner ger aktiva bidrag till många plattformar för att sprida forskningsresultat.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Träbyggnadsteknik och Tillståndsövervakning av konstruktioner. Det omfattar även ett doktorandprojekt, Byggnadssystem av KL-trä och betong i samverkan – modellering och kravställning vid dimensionering

Läs pressmeddelandet om projektet, Nytt projekt ska skapa grönare byggnader.

Medarbetare